تبلیغات
مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

امروز:

عناوین پایان نامه

با توجه به مراجعه مکرر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب موضوع در خصوص انجام پایان نامه تحصیلی خود، اینجانب را بر آن داشت تا لیستی مختصر در خصوص موضوعات پایان نامه که می توان به عنوان موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گیرد تهیه و ارائه نمایم. لازم به ذکر است موضوعات درج شده کامل نمی باشد و باید به آن جامعه مورد نظر و محل تحقیق و .... که قرار است مورد بررسی قرار گیرد به آن اضافه شود.

-         بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران .....................

-         بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه .....................

-         برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

-         بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه .....................

-         بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان .....................

-         بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. .....................

-         بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور

-         بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان .....................

-         بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در......................... از دیدگاه .....................

-         رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه.....................

-         میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ................ از دیدگاه .................

-         راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه.....................

-         بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان......................... بر طبق الگوی هوی و فیلد من

-         بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان.....................

-         رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران.....................

-         بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.....

-         شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در.....................

-         بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری

-         بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس.....................

-         بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در.....................

-         ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان.....................

-         رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان.....................

-         رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان.....................

-         بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان.....................

-         تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی.....................

-         بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.....................

-         بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در.....................

-         بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان

-         بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران.....................

-         تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان.....................

-         رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی.....................

-         ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش......

-         بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان

-         بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان.....................

-         بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در.....................

-         بررسی وضعیت خلاقیت مدیران..................... و رابطه آن با اثر بخشی .....................

-         مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان

-         بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس.....................

-         بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در.....................

-         رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان.......

-         رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب

-         رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

-         چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش.....................با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج

-         بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در.....................

-         بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه .....................در مدریت کلاس درس

-         برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در.....................

-         بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

-         بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در.....................

-         مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان

-         نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان.....................از دیگاه مدیران و کارشناسان

-         بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان.....................

-         شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن

-         بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه .....................به منظور ارائه مدل مناسب

-         برسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ...............برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

-         بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان.....................و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی

-         بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در .....................

-         توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها

-         بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی ) مدیران .....................با مهارتهای شغلی آنان

-         ارزیابی عملکرد سازمان.....................بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی

-         بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در .....................

-         بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین

-         رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در.....................

-         بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران .....................از دیدگاه .....................

-         بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه

-         بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ............

-         مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان .....................در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

-         بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران ............... در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری

-         بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان .....................

-         بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان

-         تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی

-         ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی وضعیت مدارس شهر .....................بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده

-         مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری

-         بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در.....................

-         بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در .....................


نوشته شده در : دوشنبه 24 آبان 1389  توسط : حمید مظاهری راد.    نظرات() .

BHW
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 06:28 ق.ظ
Everything is very open with a really clear explanation of the
challenges. It was truly informative. Your website is extremely helpful.
Many thanks for sharing!
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 06:22 ب.ظ
My partner and I stumbled over here coming from a different web address
and thought I might as well check things out. I like what I see so
i am just following you. Look forward to looking over your web page yet again.
محمدعلی ثابت خوی
جمعه 11 فروردین 1396 07:18 ب.ظ
باسلام وتبریک سال نو.دانشجوی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش اسلامی هستم.ازشما درخواست پیشنهاد موضوع پروپزال وپایان نامه دارم.لطفا راهنمائیم کنید. با تشکر
محمد
دوشنبه 7 فروردین 1396 04:19 ب.ظ
با سلام
دانشجوی ترم سه مدیریت منابع انسانی (ارشد)هستم و دبیر آموزش و پرورش
لطفا درباره موضوع پایان نامه راهنمایی و موضوع پروپوزال میخواستم
اموزش و پرورش
علی
یکشنبه 17 بهمن 1395 07:13 ب.ظ
دانشجوی ترم سوم ارشد مد_دولتی گرایش منابع انسانی شاغل در وزراتخونه ام یه موضوع تاپ میخواستم ممنون از کمکتون 09197510086
درصد ها و منابع کنکور ارشد
دوشنبه 11 بهمن 1395 08:41 ب.ظ
خیلی ممنون از مطالب مفیدتون
جلال
پنجشنبه 30 دی 1395 10:32 ب.ظ
با سلام و احترام
دانشجوی ارشد مدیریت منابع انسانی هستم و شاغل در شرکت های تولید واگن و لکوکومتیو مترو و دارای سایتهای تعمیرات نگهداری در نقاط مختلف و سایت تولید مستق با مدیریت پروژه های مختلف. میخوایتم در این خصوص راهنمایی کنید چه موضوعی انتخاب کنم برای پایان نامه
بارتشکر
جلال
پنجشنبه 30 دی 1395 10:31 ب.ظ
با سلام و احترام
دانشجوی ارشد مدیریت منابع انسانی هستم و شاغل در شرکت های تولید واگن و لکوکومتیو مترو و دارای سایتهای تعمیرات نگهداری در نقاط مختلف و سایت تولید مستق با مدیریت پروژه های مختلف. میخوایتم در این خصوص راهنمایی کنید چه موضوعی انتخاب کنم برای پایان نامه
بارتشکر
شنبه 20 آذر 1395 11:05 ب.ظ
مشاوره و انجام پایان نامه های مدیریت با بهترین کیفیت و کمترین هزینه:
09119331256
reza
چهارشنبه 3 آذر 1395 09:46 ق.ظ
salam
یکشنبه 30 آبان 1395 04:54 ب.ظ
سلام اموزش و بهسازی منابع انسانی از رشته های علوم تربیتی است یا مدیریت دولتی هم این رشته رادارد من رشته مدیرسیت دولتی بودم در ارشد به من 9 واحدپیش نیاز به اجبار دادند وگفتند غیر مرتبطید
ممنون راهنمایی نمایی
Ar
جمعه 21 آبان 1395 11:41 ب.ظ
سلام. دانشجوی ارشد مدیریت منابع انسانی هستم. لطفا در موضوع پایان نامه با سه منغیر کمک کنید
بنوشین
شنبه 8 آبان 1395 07:22 ب.ظ
سلام
من مشاوره میدم برا پایان نامه
09106505063
معصومه مافی
چهارشنبه 28 مهر 1395 12:52 ب.ظ
دانشجوی ترم اخرمدیریت منابع انسانی هستم شاغل دراموزش وپرورش سه تاموضوع مرتبط باشغلم میخواستم ممنون ازمحبتتون
معصومه مافی
چهارشنبه 28 مهر 1395 12:47 ب.ظ
ممنون ازهمکاریتون سه تاموضوع مدیریت منابع انسانی میخواستم
مطهره مظفری
دوشنبه 19 مهر 1395 07:32 ب.ظ
با سلام.بنده دانشجوی ترم سه کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی هستم.لطفا برای انتخاب موضوع پایان نامه مرا راهنمایی نمایید
ندا بدر
دوشنبه 12 مهر 1395 10:46 ق.ظ
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی هستم لطفا چند موضوع تاپ برای پایان نامه پیشنهاد بدین
نسیم
شنبه 10 مهر 1395 03:56 ب.ظ
سلام.دانشجو روان شناسی بالینی هستم.لطفا موضوعات پایان نامه در خصوص رشته ام بهم معرفی کنین.ترجیحا در زمینه اعتیاداینترنتی و نقش شبکه های مجازی باشد.
گنجه
چهارشنبه 27 مرداد 1395 02:42 ب.ظ
دانشجوی ارشد رشته آموزش وبهسازی منابع انسانی هستم به دنبال موضوعی کاربردی درزمینه منابع انسانی برای پایان نامه ام هستم لطفا راهنمایی کنید.باتشکر
احمد
یکشنبه 20 تیر 1395 04:02 ب.ظ
با سلام .من دانشجوی ترم دوم آموزش و بهسازی منابع انسانی هستم .. دنبال یه موضوع واسه پایان نامم هستم ترجیحا مربوط به مراکز ارزیابی .لطفا یه موضوع خوب برایم ارسال کنید. با سپاس
دوشنبه 24 خرداد 1395 09:28 ق.ظ
باسلام
برای رساله دکتری مدیریت منابع انسانی به دنبال موضوعی جالب می باشم خواهشمنداست راهنمایی فرمایید متشکرم
آویندار
شنبه 15 خرداد 1395 08:54 ب.ظ
سلام ازدانشجویان ارشدمدیریت منابع انسانی خواهشمندم درمورداین رشته منوراهنمایی کنید.متشکرم09139608987
شنبه 15 خرداد 1395 08:52 ب.ظ
سلام ازدانشجویان ارشدمدیریت منابع انسانی خواهشمندم درمورداین رشته منوراهنمایی کنید.متشکرم09139608987
مجتبی
جمعه 14 خرداد 1395 09:47 ب.ظ
دانشجوی رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم لطفا چند موضوع جدید برام بفرستید مچکرم
zahra
چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 06:38 ب.ظ
با سلام دانشجوی ارشد مدیریت منابع انسانی هستم ممنون میشم اگر من و در انتخاب موضوع پایان نامه با توجه به مشکلات امروزی در سازمان ها در این حیطه و مسائل نو و جدید،راهنمایی کنید.با تشکر
زهرا
سه شنبه 31 فروردین 1395 02:58 ب.ظ
سلام دانشجوی رشته مدیریت دولتی هستم موضوع پروژِه در حوزه مدیریت دانش میخوتم و مقایسش با یک متغیر لطفا راهنمایی کنید.
جباری
یکشنبه 29 فروردین 1395 09:48 ق.ظ
با سلام و خسته نباشید دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم میخواستم در رابطه با موضوع پایان نامه و پروپوزال در خصوص گرایش منابع انسانی مرا راهنمایی بفرمائید .
با تشكر-95/1/29
sadegh
یکشنبه 1 فروردین 1395 05:20 ب.ظ
سلام
اینجانب دانشجوی ارشد رشته مدیریت محیط زیست H.S.E هستم لطفا درزمینه درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته ومدیریت ریسک مطالب در اختیار من قرار دهید ممنون میشم 09190262921
armita
دوشنبه 24 اسفند 1394 01:31 ب.ظ
سلام و خسته نباشد
دانشجوی ارشد ترم دوم آموزش و بهسازی منابع انسانی هستم لطفا در صورت امکان موضوعی را برای پروپوزال درس روش تحقیق معرفی فرمائید . متشکرم
طاهره
پنجشنبه 20 اسفند 1394 09:16 ق.ظ
سلام، خسته نباشید. دانشجوی رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی هستم . لطفا چند موضوع خوب برای پایان نامه خواستارم. رشته من تقریبا میان رشته ای می باشد چون همه به منابع انسانی مربوط می شود و هم به آموزش توسعه منابع انسانی. ترجیح می دهم بیشتر به منابع انسانی مربوط شود. چون کارم اداری است.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30