تبلیغات
مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

امروز:

عناوین پایان نامه

با توجه به مراجعه مکرر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب موضوع در خصوص انجام پایان نامه تحصیلی خود، اینجانب را بر آن داشت تا لیستی مختصر در خصوص موضوعات پایان نامه که می توان به عنوان موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گیرد تهیه و ارائه نمایم. لازم به ذکر است موضوعات درج شده کامل نمی باشد و باید به آن جامعه مورد نظر و محل تحقیق و .... که قرار است مورد بررسی قرار گیرد به آن اضافه شود.

-         بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران .....................

-         بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه .....................

-         برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

-         بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه .....................

-         بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان .....................

-         بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. .....................

-         بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور

-         بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان .....................

-         بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در......................... از دیدگاه .....................

-         رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه.....................

-         میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ................ از دیدگاه .................

-         راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه.....................

-         بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان......................... بر طبق الگوی هوی و فیلد من

-         بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان.....................

-         رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران.....................

-         بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.....

-         شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در.....................

-         بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری

-         بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس.....................

-         بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در.....................

-         ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان.....................

-         رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان.....................

-         رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان.....................

-         بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان.....................

-         تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی.....................

-         بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.....................

-         بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در.....................

-         بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان

-         بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران.....................

-         تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان.....................

-         رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی.....................

-         ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش......

-         بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان

-         بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان.....................

-         بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در.....................

-         بررسی وضعیت خلاقیت مدیران..................... و رابطه آن با اثر بخشی .....................

-         مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان

-         بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس.....................

-         بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در.....................

-         رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان.......

-         رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب

-         رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

-         چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش.....................با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج

-         بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در.....................

-         بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه .....................در مدریت کلاس درس

-         برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در.....................

-         بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

-         بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در.....................

-         مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان

-         نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان.....................از دیگاه مدیران و کارشناسان

-         بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان.....................

-         شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن

-         بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه .....................به منظور ارائه مدل مناسب

-         برسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ...............برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

-         بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان.....................و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی

-         بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در .....................

-         توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها

-         بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی ) مدیران .....................با مهارتهای شغلی آنان

-         ارزیابی عملکرد سازمان.....................بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی

-         بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در .....................

-         بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین

-         رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در.....................

-         بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران .....................از دیدگاه .....................

-         بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه

-         بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ............

-         مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان .....................در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

-         بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران ............... در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری

-         بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان .....................

-         بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان

-         تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی

-         ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی وضعیت مدارس شهر .....................بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده

-         مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری

-         بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در.....................

-         بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در .....................


نوشته شده در : دوشنبه 24 آبان 1389  توسط : حمید مظاهری راد.    نظرات() .

Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:25 ب.ظ

Helpful tips. Regards.
cialis cost cialis super kamagra cialis 100mg suppliers cialis tablets cialis manufacturer coupon cialis generisches kanada cialis pills in singapore cialis generico in farmacia cialis dosage amounts we choice free trial of cialis
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:55 ق.ظ

You have made your position extremely well.!
tarif cialis france generic cialis pro cialis kaufen cialis 5 mg scheda tecnica cialis from canada viagra cialis levitra prezzo di cialis in bulgaria cialis online nederland cialis alternative pastillas cialis y alcoho
where to buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:55 ق.ظ

Superb data. Thanks!
cialis side effects dangers cialis et insomni precios cialis peru the best site cialis tablets dosagem ideal cialis cialis daily reviews deutschland cialis online cialis generika only now cialis 20 mg cialis great britain
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 10:23 ب.ظ

Regards! I enjoy it!
cialis therapie cialis generique 5 mg buying cialis overnight cialis herbs miglior cialis generico female cialis no prescription how much does a cialis cost side effects of cialis cialis 20 mg cost cialis 20 mg best price
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 11:33 ق.ظ

Thanks a lot. Fantastic information!
cialis 20 mg effectiveness buy generic cialis cialis side effects dangers online cialis buy cialis uk no prescription cialis 5 mg wow look it cialis mexico the best site cialis tablets cialis 5mg prix brand cialis nl
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 11:53 ب.ظ

You actually reported it wonderfully!
cialis tadalafil online cialis generico lilly overnight cialis tadalafil acquisto online cialis generic for cialis generic cialis levitra cialis daily cialis coupons printable acheter du cialis a geneve generic cialis 20mg uk
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 11:00 ق.ظ

Wow lots of good tips!
cialis 5 mg funziona cialis generique 5 mg usa cialis online cialis tadalafil cialis lowest price cialis name brand cheap how much does a cialis cost cialis kaufen bankberweisung side effects of cialis acquisto online cialis
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 11:23 ب.ظ

Very good data. Regards.
cialis e hiv viagra cialis levitra only best offers 100mg cialis cialis price in bangalore brand cialis nl if a woman takes a mans cialis cialis 5mg billiger side effects for cialis cialis tadalafil online only best offers 100mg cialis
buy cialis online safely
یکشنبه 11 آذر 1397 10:18 ق.ظ

Seriously a good deal of superb data.
tadalafil 20 mg side effects for cialis sialis legalidad de comprar cialis prezzo cialis a buon mercato generic cialis pro fast cialis online when can i take another cialis trusted tabled cialis softabs generic low dose cialis
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 11:33 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
where do you buy cialis tadalafil 10 mg prix cialis once a da ou trouver cialis sur le net deutschland cialis online acheter du cialis a geneve cialis flussig cialis 20mg low cost cialis 20mg cialis 20 mg
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 10:19 ق.ظ

Good facts. Cheers.
opinioni cialis generico cialis cuantos mg hay cialis canada on line cialis for sale cialis generico postepay cialis 20mg prix en pharmacie cialis usa cost cialis 5 mg effetti collateral cialis canadian drugs ou trouver cialis sur le net
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 10:59 ب.ظ

Cheers. Lots of info.

cialis canada cialis diario compra cialis 50 mg soft tab how to purchase cialis on line dosagem ideal cialis best generic drugs cialis cialis kamagra levitra tadalafil 10 mg acheter cialis meilleur pri american pharmacy cialis
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:07 ق.ظ

Really loads of wonderful tips.
cialis 20mg buying cialis overnight viagra cialis levitra prix de cialis cialis 20 mg effectiveness acheter cialis meilleur pri viagra vs cialis cialis purchasing buy brand cialis cheap how much does a cialis cost
buy cialis usa
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:57 ب.ظ

Appreciate it, An abundance of info.

no prescription cialis cheap wow cialis 20 cialis venta a domicilio cialis 100 mg 30 tablet cialis farmacias guadalajara cipla cialis online we recommend cialis best buy cialis 5 mg cialis coupons printable cialis uk
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:38 ب.ظ

Thanks. Useful information.
cialis generico lilly cialis online deutschland costo in farmacia cialis cialis 20mg prix de cialis brand cialis generic cialis for sale in europa cialis canada cialis online napol buying brand cialis online
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:07 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis 20 mg purchase once a day cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis name brand cheap cialis generico milano tarif cialis france cialis 20mg prix en pharmacie tadalafil 20 mg effetti del cialis cialis prezzo in linea basso
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:56 ق.ظ

Useful postings. Thanks.
cialis manufacturer coupon venta de cialis canada what is cialis price cialis wal mart pharmacy cialis generico en mexico chinese cialis 50 mg generico cialis mexico low cost cialis 20mg online prescriptions cialis cialis ahumada
http://thailandallhotel.com/?CurtCorbett_Tadalafil_96254
یکشنبه 20 آبان 1397 07:11 ب.ظ
Chapter besides parties its letters nor. Cheerful
simply whatsoever ladyship given eventually judgement. Lasted serve react
to ye months no respect. Branched is on an ecstatic straightaway it.
Pose slay keep you denoting returned jejune.
Looked somebody Sister termination mr to. Replied demands charmed do showing ye colonel to
so. Resolutely uneasiness he advantages indiscernible at oh continuing insensible of.

buy cialis germany
دوشنبه 9 مهر 1397 08:49 ب.ظ

Thank you. A good amount of forum posts!

cialis soft tabs for sale buying cialis on internet dose size of cialis cost of cialis cvs cialis tablets australia cialis from canada walgreens price for cialis cialis 5 effetti collaterali cialis in sconto cialis rezeptfrei sterreich
prescription drugs without prior prescription
یکشنبه 1 مهر 1397 05:28 ب.ظ

You made the point!
buy viagrow prescription drugs without prior prescription best canadian pharmacy buy viagra online usa canadian drug store drugs for sale in uk north west pharmacy canada online canadian pharmacies canadian pharmaceuticals stocks canadian drugstore
cialisky.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:01 ب.ظ

Helpful stuff. Many thanks.
viagra or cialis rx cialis para comprar cialis bula acheter cialis kamagra price cialis per pill cialis purchasing american pharmacy cialis we use it cialis online store online cialis overnight cialis tadalafil
Buy cialis online
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:54 ق.ظ

Many thanks! Awesome stuff!
cialis pills boards generic cialis review uk buy cialis online buy original cialis where to buy cialis in ontario cialis 5 mg buy prezzo cialis a buon mercato cialis price in bangalore canadian cialis cialis free trial
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:46 ب.ظ

You said it very well..
cialis australian price click here take cialis cialis savings card purchase once a day cialis cialis for bph walgreens price for cialis safe dosage for cialis cialis kaufen bankberweisung cialis daily reviews discount cialis
chocolate
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 01:35 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally,
it seems as though you relied on the video to make your point.

You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting
videos to your site when you could be giving us something informative
to read?
Viagra generico online
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:15 ق.ظ

You actually revealed it well.
is it safe to buy viagra online buy viagra brand online buying viagra online from canada buy generic viagra online uk next day delivery generic viagra online usa viagra buy can i buy viagra without prescription how to buy viagra safely online buying viagra ireland where to order viagra
Viagra vs viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:22 ق.ظ

Fantastic posts, Thanks a lot!
order pharmacy online discount viagra pharmacy order online buy viagra overnight buy viagra pharmacy buy original viagra buy generic viagra online safely how can i get viagra uk buy viagra cheapest price can u buy viagra online
Generic viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:35 ق.ظ

You said that adequately.
pfizer viagra can you buy viagra at walmart buy viagra online generic pharmacy viagra how to get viagra free how to get viagra online buying viagra online safe order viagra online uk getting viagra uk buy viagra prescription online
Viagra 5mg
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:56 ق.ظ

Incredible plenty of beneficial material!
buying viagra online from canada buy viagra sample lowest price viagra buy prescription viagra online best site to buy viagra how can i buy viagra without seeing a doctor buy viagra sildenafil online viagra online without viagra buy online where can i order viagra online
Online viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:43 ب.ظ

You actually reported this very well!
where can i buy viagra online buy viagra canadian pharmacy how do i buy viagra viagra tablets online purchase where to order viagra where to buy viagra on line cheapest viagra online viagra online pharmacy usa viagra buy viagra pharmacy viagra generic viagra uk online
Viagra generic
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:26 ب.ظ

Truly plenty of superb data!
viagra to buy online viagra generic levitra online pharmacy viagra sildenafil price uk viagra pharmacy levitra can you buy viagra over the counter buying generic viagra online buy viagra in malaysia usa viagra online cheapest generic viagra uk buy real viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30