تبلیغات
مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

امروز:

عناوین پایان نامه

با توجه به مراجعه مکرر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب موضوع در خصوص انجام پایان نامه تحصیلی خود، اینجانب را بر آن داشت تا لیستی مختصر در خصوص موضوعات پایان نامه که می توان به عنوان موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گیرد تهیه و ارائه نمایم. لازم به ذکر است موضوعات درج شده کامل نمی باشد و باید به آن جامعه مورد نظر و محل تحقیق و .... که قرار است مورد بررسی قرار گیرد به آن اضافه شود.

-         بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران .....................

-         بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه .....................

-         برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

-         بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه .....................

-         بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان .....................

-         بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. .....................

-         بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور

-         بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان .....................

-         بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در......................... از دیدگاه .....................

-         رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه.....................

-         میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ................ از دیدگاه .................

-         راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه.....................

-         بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان......................... بر طبق الگوی هوی و فیلد من

-         بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان.....................

-         رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران.....................

-         بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.....

-         شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در.....................

-         بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری

-         بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس.....................

-         بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در.....................

-         ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان.....................

-         رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان.....................

-         رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان.....................

-         بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان.....................

-         تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی.....................

-         بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.....................

-         بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در.....................

-         بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان

-         بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران.....................

-         تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان.....................

-         رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی.....................

-         ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش......

-         بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان

-         بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان.....................

-         بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در.....................

-         بررسی وضعیت خلاقیت مدیران..................... و رابطه آن با اثر بخشی .....................

-         مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان

-         بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس.....................

-         بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در.....................

-         رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان.......

-         رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب

-         رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

-         چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش.....................با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج

-         بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در.....................

-         بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه .....................در مدریت کلاس درس

-         برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در.....................

-         بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

-         بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در.....................

-         مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان

-         نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان.....................از دیگاه مدیران و کارشناسان

-         بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان.....................

-         شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن

-         بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه .....................به منظور ارائه مدل مناسب

-         برسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ...............برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

-         بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان.....................و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی

-         بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در .....................

-         توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها

-         بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی ) مدیران .....................با مهارتهای شغلی آنان

-         ارزیابی عملکرد سازمان.....................بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی

-         بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در .....................

-         بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین

-         رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در.....................

-         بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران .....................از دیدگاه .....................

-         بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه

-         بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ............

-         مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان .....................در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

-         بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران ............... در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری

-         بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان .....................

-         بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان

-         تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی

-         ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی وضعیت مدارس شهر .....................بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده

-         مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری

-         بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در.....................

-         بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در .....................


نوشته شده در : دوشنبه 24 آبان 1389  توسط : حمید مظاهری راد.    نظرات() .

zahra
چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 06:38 ب.ظ
با سلام دانشجوی ارشد مدیریت منابع انسانی هستم ممنون میشم اگر من و در انتخاب موضوع پایان نامه با توجه به مشکلات امروزی در سازمان ها در این حیطه و مسائل نو و جدید،راهنمایی کنید.با تشکر
زهرا
سه شنبه 31 فروردین 1395 02:58 ب.ظ
سلام دانشجوی رشته مدیریت دولتی هستم موضوع پروژِه در حوزه مدیریت دانش میخوتم و مقایسش با یک متغیر لطفا راهنمایی کنید.
جباری
یکشنبه 29 فروردین 1395 09:48 ق.ظ
با سلام و خسته نباشید دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم میخواستم در رابطه با موضوع پایان نامه و پروپوزال در خصوص گرایش منابع انسانی مرا راهنمایی بفرمائید .
با تشكر-95/1/29
sadegh
یکشنبه 1 فروردین 1395 05:20 ب.ظ
سلام
اینجانب دانشجوی ارشد رشته مدیریت محیط زیست H.S.E هستم لطفا درزمینه درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته ومدیریت ریسک مطالب در اختیار من قرار دهید ممنون میشم 09190262921
armita
دوشنبه 24 اسفند 1394 01:31 ب.ظ
سلام و خسته نباشد
دانشجوی ارشد ترم دوم آموزش و بهسازی منابع انسانی هستم لطفا در صورت امکان موضوعی را برای پروپوزال درس روش تحقیق معرفی فرمائید . متشکرم
طاهره
پنجشنبه 20 اسفند 1394 09:16 ق.ظ
سلام، خسته نباشید. دانشجوی رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی هستم . لطفا چند موضوع خوب برای پایان نامه خواستارم. رشته من تقریبا میان رشته ای می باشد چون همه به منابع انسانی مربوط می شود و هم به آموزش توسعه منابع انسانی. ترجیح می دهم بیشتر به منابع انسانی مربوط شود. چون کارم اداری است.
یکشنبه 9 اسفند 1394 08:17 ب.ظ
باسلام
موضوع تحقیق من "تاثیرفرهنگ سازمانی بررضایت شغلی کارکنان "است خواهش میکنم درمورد برسی پیشینه موضوع به من کمک کنید
saleh
چهارشنبه 5 اسفند 1394 11:43 ب.ظ
با سلام.دانشجوی ارشد ارتباطات هستم.میخواستم در مورد این رشته یك موضوع جدید برام بفرستین.ممنون
مریم
شنبه 1 اسفند 1394 07:10 ب.ظ
با سلام و وقت بخیر
دانشجوی ارشد منابع انسانی هستم
در موضوع پایان نامه دچار مشکل شدم
یکی از مولفه های انتخابی من در مورد موضوع عدالت سازمانی میباشد به دو متغییر دیگر نیاز دارم
ممنون میشوم ک مرا راهنمایی فرمایید.
عاطفه
جمعه 9 بهمن 1394 10:25 ق.ظ
سلام دانشجوی ارشد آموزش و بهسازی نیروی انسانی هستم برای عنوان پایان نامه ام به کمک شما نیاز دارم لطفا موضوع آموزشی باش .ممنون
حاتمی
دوشنبه 28 دی 1394 04:52 ق.ظ
باسلام و احنرام دانشجوی ترم دوی بهسازی منابع انسانی هستم لطفا ب من هم یک موضوع پایان نامه پیشنهاد بدید ک عملی و کاربردی باشه.با تشکر
جواد
چهارشنبه 2 دی 1394 02:20 ق.ظ
باسلام احتراماً پایان نامه موضوع بررسى تاثیر مدیریت استراتژیك منابع انسانى بر فرهنگ سازمانى
علی اصغر ابستان
یکشنبه 29 آذر 1394 08:27 ب.ظ
با سلام دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی هستم شاغل در اموزش و پرورش تقاضا دارم موضوع پایان نامه در ارتباط با شغل و رشته ام به من معرفی کنید
مجده
چهارشنبه 4 آذر 1394 01:01 ب.ظ
با سلام و احترام
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و شاغل در شهرداری قسمت واحد درآمد لطفا موضوع و پایان نامه ای در زمینه شغلم یا در مورد توسعه منابع انسانی برام ایمیل کنید
مجده
چهارشنبه 4 آذر 1394 12:55 ب.ظ
سلام و خسته نباشید
من دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم و شاغل در شهرداری قسمت واحد درآمد لطفا یک موضوع برای پایان نامه مرتبط با شغلم یا در رابطه با توسعه منابع انسانی برام بفرستید
باتشکر
جواد
سه شنبه 26 آبان 1394 07:37 ب.ظ
باسلام.احتراماً پایان نامه درخصوص بررسى تاثیر مدیریت استراتژیك منابع انسانى برفرهنگ سازمانى ارائه فرمایید یا اینجانب را ارائه طریق فرمایید.
با تشكر
علاءالدین حصاری
سه شنبه 12 آبان 1394 10:47 ب.ظ
باسلام لطفا یک پروپزال و پایان نامه در مورد بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان شرکت a برایم ارسال فرمایید با تشکر فراوان
hamed
شنبه 9 آبان 1394 08:36 ب.ظ
باسلام
لطفا در خصوص عنوان پایان نامه اینجانب در رشته آموزش و بهسازی کمک فرمایید
مصطفی
چهارشنبه 29 مهر 1394 10:19 ق.ظ
باسلام و احترام
اینجانب دانشجوی ارشد مدیریت دولتی منابع انسانی هستم خواهشمندم موضوعی جهت عنوان پایان نامه برام بفرستید ممنون از سایت و همكاری شما
عبدالرحمن
پنجشنبه 23 مهر 1394 01:38 ب.ظ
سلام دانشجوی رشته مدیریت و حسابداری هستم لطفا چند عنوان در بخش مدیریت منابع انسانی جهت دفاع پایان نامه ام ضرورت دارم
محراب
شنبه 18 مهر 1394 09:53 ب.ظ
سلام یه موضوع واسه پایان نامه ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی می خواستم ترجیها از دیدگاه مدیریت متشکرم
عنایت
سه شنبه 14 مهر 1394 11:02 ق.ظ
سلام.من دانشجوی ترم سه ارشد بهسازی منابع انسانی هستم.لطفا چند موضوع برای پایان نامه بهم معرفی کنید
f.k
یکشنبه 12 مهر 1394 09:29 ب.ظ
با سلام. بنده دانشجوی ارشد رشته مشاوره خانواده هستم.لطفا چندین موضوع پایان نامه بدیع و قابل پژوهش به من معرفی کنید . با تشکر
حمیدی
چهارشنبه 8 مهر 1394 01:12 ب.ظ
سلام دانشجو ترم اخر مدیریت منابع انسانی هستم دفتر یار دفتر اسناد رسمی نیز هستم می خواهم موضوع پایان نامه ام ارتباط زیادی با شغلم داشته باشد لطفا راهنمایی کنید. با تشکر
جمعه 3 مهر 1394 09:31 ب.ظ
باسلام
دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم
به دنبال موضوعی جالب و کاربردی هستم که چاپ مقاله هم بگیره
ترجیحا یه موضوع بین رشته ای بین مدیریت و علوم تربیتی
لطفا موضوعی جدید و کاربردی برایم ارسال کنید
متشکرم
جمعه 3 مهر 1394 09:14 ب.ظ
باسلام
دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم
به دنبال موضوعی جالب و کاربردی هستم که چاپ مقاله هم بگیره
ترجیحا یه موضوع بین رشته ای بین مدیریت و علوم تربیتی
لطفا موضوعی جدید و کاربردی برایم ارسال کنید
متشکرم
فاطمه
چهارشنبه 25 شهریور 1394 07:10 ق.ظ
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش وبهسازی منابع انسانی هستم لطفا موضوع غیر تکراری درحوزه بهسازی سازمانی وتوسعه سازمانی برام بفرستید.متشکرم
علی
سه شنبه 10 شهریور 1394 10:38 ق.ظ
با عرض سلام وادب واحترام وعرض تشکر از جنابعالی استدعادارم در مورد موضوع پایان نامه رشته آموزش وبهسازی منابع انسانی به من کمک بفرمایید با تشکر مجدد
علی
سه شنبه 10 شهریور 1394 10:38 ق.ظ
با عرض سلام وادب واحترام وعرض تشکر از جنابعالی استدعادارم در مورد موضوع پایان نامه رشته آموزش وبهسازی منابع انسانی به من کمک بفرمایید با تشکر مجدد
علی
سه شنبه 10 شهریور 1394 10:36 ق.ظ
با عرض سلام وادب واحترام وعرض تشکر از جنابعالی استدعادارم در مورد موضوع پایان نامه رشته آموزش وبهسازی منابع انسانی به من کمک بفرمایید با تشکر مجدد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30