تبلیغات
مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

امروز:

عناوین پایان نامه

با توجه به مراجعه مکرر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب موضوع در خصوص انجام پایان نامه تحصیلی خود، اینجانب را بر آن داشت تا لیستی مختصر در خصوص موضوعات پایان نامه که می توان به عنوان موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گیرد تهیه و ارائه نمایم. لازم به ذکر است موضوعات درج شده کامل نمی باشد و باید به آن جامعه مورد نظر و محل تحقیق و .... که قرار است مورد بررسی قرار گیرد به آن اضافه شود.

-         بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران .....................

-         بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه .....................

-         برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

-         بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه .....................

-         بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان .....................

-         بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. .....................

-         بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور

-         بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان .....................

-         بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در......................... از دیدگاه .....................

-         رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه.....................

-         میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ................ از دیدگاه .................

-         راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه.....................

-         بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان......................... بر طبق الگوی هوی و فیلد من

-         بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان.....................

-         رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران.....................

-         بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.....

-         شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در.....................

-         بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری

-         بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس.....................

-         بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در.....................

-         ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان.....................

-         رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان.....................

-         رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان.....................

-         بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان.....................

-         تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی.....................

-         بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.....................

-         بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در.....................

-         بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان

-         بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران.....................

-         تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان.....................

-         رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی.....................

-         ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش......

-         بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان

-         بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان.....................

-         بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در.....................

-         بررسی وضعیت خلاقیت مدیران..................... و رابطه آن با اثر بخشی .....................

-         مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان

-         بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس.....................

-         بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در.....................

-         رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان.......

-         رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب

-         رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

-         چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش.....................با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج

-         بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در.....................

-         بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه .....................در مدریت کلاس درس

-         برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در.....................

-         بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

-         بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در.....................

-         مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان

-         نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان.....................از دیگاه مدیران و کارشناسان

-         بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان.....................

-         شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن

-         بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه .....................به منظور ارائه مدل مناسب

-         برسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ...............برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

-         بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان.....................و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی

-         بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در .....................

-         توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها

-         بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی ) مدیران .....................با مهارتهای شغلی آنان

-         ارزیابی عملکرد سازمان.....................بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی

-         بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در .....................

-         بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین

-         رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در.....................

-         بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران .....................از دیدگاه .....................

-         بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه

-         بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ............

-         مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان .....................در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

-         بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران ............... در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری

-         بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان .....................

-         بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان

-         تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی

-         ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی وضعیت مدارس شهر .....................بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده

-         مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری

-         بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در.....................

-         بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در .....................


نوشته شده در : دوشنبه 24 آبان 1389  توسط : حمید مظاهری راد.    نظرات() .

عنایت
سه شنبه 14 مهر 1394 11:02 ق.ظ
سلام.من دانشجوی ترم سه ارشد بهسازی منابع انسانی هستم.لطفا چند موضوع برای پایان نامه بهم معرفی کنید
f.k
یکشنبه 12 مهر 1394 09:29 ب.ظ
با سلام. بنده دانشجوی ارشد رشته مشاوره خانواده هستم.لطفا چندین موضوع پایان نامه بدیع و قابل پژوهش به من معرفی کنید . با تشکر
حمیدی
چهارشنبه 8 مهر 1394 01:12 ب.ظ
سلام دانشجو ترم اخر مدیریت منابع انسانی هستم دفتر یار دفتر اسناد رسمی نیز هستم می خواهم موضوع پایان نامه ام ارتباط زیادی با شغلم داشته باشد لطفا راهنمایی کنید. با تشکر
جمعه 3 مهر 1394 09:31 ب.ظ
باسلام
دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم
به دنبال موضوعی جالب و کاربردی هستم که چاپ مقاله هم بگیره
ترجیحا یه موضوع بین رشته ای بین مدیریت و علوم تربیتی
لطفا موضوعی جدید و کاربردی برایم ارسال کنید
متشکرم
جمعه 3 مهر 1394 09:14 ب.ظ
باسلام
دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم
به دنبال موضوعی جالب و کاربردی هستم که چاپ مقاله هم بگیره
ترجیحا یه موضوع بین رشته ای بین مدیریت و علوم تربیتی
لطفا موضوعی جدید و کاربردی برایم ارسال کنید
متشکرم
فاطمه
چهارشنبه 25 شهریور 1394 06:10 ق.ظ
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش وبهسازی منابع انسانی هستم لطفا موضوع غیر تکراری درحوزه بهسازی سازمانی وتوسعه سازمانی برام بفرستید.متشکرم
علی
سه شنبه 10 شهریور 1394 09:38 ق.ظ
با عرض سلام وادب واحترام وعرض تشکر از جنابعالی استدعادارم در مورد موضوع پایان نامه رشته آموزش وبهسازی منابع انسانی به من کمک بفرمایید با تشکر مجدد
علی
سه شنبه 10 شهریور 1394 09:38 ق.ظ
با عرض سلام وادب واحترام وعرض تشکر از جنابعالی استدعادارم در مورد موضوع پایان نامه رشته آموزش وبهسازی منابع انسانی به من کمک بفرمایید با تشکر مجدد
علی
سه شنبه 10 شهریور 1394 09:36 ق.ظ
با عرض سلام وادب واحترام وعرض تشکر از جنابعالی استدعادارم در مورد موضوع پایان نامه رشته آموزش وبهسازی منابع انسانی به من کمک بفرمایید با تشکر مجدد
علی
سه شنبه 10 شهریور 1394 09:35 ق.ظ
با عرض سلام وادب واحترام وعرض تشکر از جنابعالی استدعادارم در مورد موضوع پایان نامه رشته آموزش وبهسازی منابع انسانی به من کمک بفرمایید با تشکر مجدد
محمدرضا
چهارشنبه 14 مرداد 1394 10:46 ق.ظ
با سلام.اینجانب ارشد مدیریت منابع انسانی هستم.لطفا یک موضوع .با متغیرهای .فساد اداری.وسلامت اداری .باشه برایم بفرستید.باتشکر.ممنوم
هدیه
دوشنبه 12 مرداد 1394 12:47 ب.ظ
باسلام.
دانشجوی ارشد مدیریت دولتی منابع انسنی هستم.
لطفا در انتخاب موضوع پایان نامه و معیارهای انتخابی راهنمایی بفرمایید.
باتشکر...
حسین
شنبه 10 مرداد 1394 09:22 ق.ظ
با سلام
من دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی هستم لطفا اگه امکان داره یک موضوع پایان نامه می خواستم برام معرفی کنید که یکی از متغییر هاش از اسناد و دفاتر حسابداری استخراج بشود ممنون .
حسین
شنبه 10 مرداد 1394 09:13 ق.ظ
با سلام
من دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی هستم لطفا اگه امکان داره یک موضوع پایان نامه می خواستم برام معرفی کنید که یکی از متغییر هاش از اسناد و دفاتر حسابداری استخراج بشود ممنون .
پری
سه شنبه 23 تیر 1394 06:41 ق.ظ
سلام وخسته نباشید . دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی و کارشناس ریاضی محض می باشم .خواهشمندم برای چند موضوع خوب میان رشته ای برای پایان نامه کمکم کنید . تشکر
سه شنبه 23 تیر 1394 06:39 ق.ظ
سلام وخسته نباشید . دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی و کارشناس ریاضی محض می باشم .خواهشمندم برای یک موضوع خوب میان رشته ای برای پایان نامه کمکم کنید . تشکر
مسعود جعفری
پنجشنبه 18 تیر 1394 01:11 ق.ظ
با سلام
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی هستم لطفا موضوع پایان نامه در رابطه باشغلم که معلم اموزش وپرورش هستم ارسال بفرمایید بسیار ممنون میشوم با تشکر
دوشنبه 15 تیر 1394 10:28 ب.ظ
خواهشمند است چند موضوع از پایان نامه رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی بفرستید
با تشکر فراوان
عبداللهزاده
دوشنبه 8 تیر 1394 01:03 ق.ظ
من داشجوی كارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم درخواست موضوع پایان نامه كاربردی كه در واقع مشكلی رابتوان گره گشایی كرد دارم نه اینكه از اصلاحاتی استفاده نمایم و خودم هم به آن اعتقاد نداشته باشم . مثلا"علت قانون گریزی،بی اعتمادی ، منافع شخصی طلبی ،عدم تعهد كاری ،سازمانی، بی عدالتی،رابطه بازی و...مد نظر است چگونه در این راستا موضوعی طراحی و انتخاب نمایم لطفا| راهنمایی فرمایید
عبداللهزاده
دوشنبه 8 تیر 1394 01:01 ق.ظ
من داشجوی كارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم درخواست موضوع پایان نامه كاربردی كه در واقع مشكلی رابتوان گره گشایی كرد دارم نه اینكه از اصلاحاتی استفاده نمایم و خودم هم به آن اعتقاد نداشته باشم . مثلا"علت قانون گریزی،بی اعتمادی ، منافع شخصی طلبی ،عدم تعهد كاری ،سازمانی، بی عدالتی،رابطه بازی و...مد نظر است چگونه در این راستا موضوعی طراحی و انتخاب نمایم لطفا| راهنمایی فرمایید
عبداللهزاده
دوشنبه 8 تیر 1394 12:59 ق.ظ
من داشجوی كارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم درخواست موضوع پایان نامه كاربردی كه در واقع مشكلی رابتوان گره گشایی كرد دارم نه اینكه از اصلاحاتی استفاده نمایم و خودم هم به آن اعتقاد نداشته باشم . مثلا"علت قانون گریزی،بی اعتمادی ، منافع شخصی طلبی ،عدم تعهد كاری ،سازمانی، بی عدالتی،رابطه بازی و...مد نظر است چگونه در این راستا موضوعی طراحی و انتخاب نمایم لطفا| راهنمایی فرمایید
جمعه 5 تیر 1394 02:41 ب.ظ
سلام.. من دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی هستم... شاغل در حراست می باشم... تقاضا دارم موضوع پایان نامه که در ارتباط با شغل من و رشته ام باشد به من معرفی کنید... متشکرم...
محمود
جمعه 5 تیر 1394 02:12 ب.ظ
سلام من دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و شاغل در جمعیت هلال احمر هستم . لطفا موضوع جدید پایان نامه و مرتبط با کارم میخواستم . با تشکر
پنجشنبه 24 اردیبهشت 1394 09:45 ب.ظ
با سلام خدمت دوستان بنده دکترای رشته تعلیم وتربیت دارم .موضوع رساله دکترا وپایان نامه ارشدم مرتبط با منابع انسانی وسازمان بوده است. فارغ التحصیل معتبرترین دانشگاه های کشور . برای هرگونه کمک در زمینه پایان نامه ورساله دکترا ونگارش مقاله اعلام آمادگی می کنم 09167497857
zahra
سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 11:23 ب.ظ
سلام. بنده دانشجوی ارشد مدیریت منابع انسانی هستم. در صورت امکان مرا در مورد یافتن موضوع پایان نامه قابل بررسی در سازمان صدا و سیما راهنمایی فرمایید. با تشکر
عرفان کمالی
سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 05:00 ب.ظ
سلام.دانشجو ارشد مدیریت منابع انسانی هستم.تو انتخاب موضوع به مشکل خوردم .اگه میشه یه چند تا موضوع غیر تکراری می خئاستم.با تشکر
جمعه 11 اردیبهشت 1394 02:56 ب.ظ
سلام میخواستم راجب شیوه نوشتن پایان نامه ازتون کمک بگیرم
فرحناز فتحی
سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 02:28 ب.ظ
سلام دانشجوی ارشد مدیریت دولتی نیروی انسانی می باشم خواهشمندم در اسرع وقت (فوری) چند موضوع پایانامه خوب و غیرتکراری وجدی برایم بفرستید. با کمال تشکر از شما
مریم حسن آبادی
یکشنبه 30 فروردین 1394 11:22 ق.ظ
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
من دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد هستم
اگر لطف کنید چند موضوع به روز و تاپ ترجیحا اثربخشی برای من ارسال کنید
با تشکر فراوان
saeed
دوشنبه 17 فروردین 1394 04:47 ب.ظ
سلام یه موضوع پایان نامه ارشد منابع انسانی می خواستم ترجیها سه متغیره
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30