تبلیغات
مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

امروز:

عناوین پایان نامه

با توجه به مراجعه مکرر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب موضوع در خصوص انجام پایان نامه تحصیلی خود، اینجانب را بر آن داشت تا لیستی مختصر در خصوص موضوعات پایان نامه که می توان به عنوان موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گیرد تهیه و ارائه نمایم. لازم به ذکر است موضوعات درج شده کامل نمی باشد و باید به آن جامعه مورد نظر و محل تحقیق و .... که قرار است مورد بررسی قرار گیرد به آن اضافه شود.

-         بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران .....................

-         بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه .....................

-         برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

-         بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه .....................

-         بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان .....................

-         بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. .....................

-         بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور

-         بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان .....................

-         بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در......................... از دیدگاه .....................

-         رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه.....................

-         میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ................ از دیدگاه .................

-         راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه.....................

-         بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان......................... بر طبق الگوی هوی و فیلد من

-         بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان.....................

-         رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران.....................

-         بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.....

-         شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در.....................

-         بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری

-         بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس.....................

-         بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در.....................

-         ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان.....................

-         رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان.....................

-         رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان.....................

-         بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان.....................

-         تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی.....................

-         بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.....................

-         بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در.....................

-         بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان

-         بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران.....................

-         تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان.....................

-         رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی.....................

-         ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش......

-         بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان

-         بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان.....................

-         بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در.....................

-         بررسی وضعیت خلاقیت مدیران..................... و رابطه آن با اثر بخشی .....................

-         مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان

-         بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس.....................

-         بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در.....................

-         رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان.......

-         رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب

-         رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

-         چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش.....................با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج

-         بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در.....................

-         بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه .....................در مدریت کلاس درس

-         برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در.....................

-         بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

-         بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در.....................

-         مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان

-         نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان.....................از دیگاه مدیران و کارشناسان

-         بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان.....................

-         شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن

-         بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه .....................به منظور ارائه مدل مناسب

-         برسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ...............برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

-         بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان.....................و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی

-         بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در .....................

-         توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها

-         بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی ) مدیران .....................با مهارتهای شغلی آنان

-         ارزیابی عملکرد سازمان.....................بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی

-         بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در .....................

-         بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین

-         رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در.....................

-         بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران .....................از دیدگاه .....................

-         بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه

-         بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ............

-         مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان .....................در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

-         بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران ............... در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری

-         بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان .....................

-         بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان

-         تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی

-         ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی وضعیت مدارس شهر .....................بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده

-         مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری

-         بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در.....................

-         بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در .....................


نوشته شده در : دوشنبه 24 آبان 1389  توسط : حمید مظاهری راد.    نظرات() .

سمیرا
شنبه 23 اسفند 1393 06:57 ب.ظ
با سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد منابع انسانی هستم . لطفا در انتخاب موضوع پایان نامه مرا راهنمایی فرمائید .ترحیحاً موضوع تکراری نباشد . با تشکر
sara
جمعه 15 اسفند 1393 06:18 ب.ظ
سلام میشه لطف کنید چند تا پایان نامه راجع به انگیزش شغلی واسم میل کنید اخه هرچی سرچ می کنم نمیتونم پیدا کنم
مهناز
شنبه 9 اسفند 1393 12:20 ق.ظ
سلام برای مدیریت اموزشی ارشد یک موضوع سه متغیره میخواستم هر موضوعی بردم میگن تکراریه
اگر درباره سلامت سازمانی باشه بهتره
ممنون
دانشجو
سه شنبه 28 بهمن 1393 07:45 ب.ظ
سلام.دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش منایع انسانی هسم.لطفا موضوعی برای پایان نامه در رابطه با مدیریت استراتژیک به من معرفی کنید.با سپاس فراوان
soltani
سه شنبه 28 بهمن 1393 12:13 ب.ظ
با سلام دانشجوی کارشناسی ارشد منابع انسانی هستم دنبال موضوع پایان نامه غیر تکراری و به روز،کارمند هستم.
با سپاس
الهام
جمعه 24 بهمن 1393 05:48 ب.ظ
با سلام
من دانشجوی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی هستم میخواستم در موضوع و عنوان پایان نامه من را راهنمایی فرمایید دنبال موضوعات جدید هستم . ممنون از لطفا شما
الهام
جمعه 24 بهمن 1393 05:48 ب.ظ
با سلام
من دانشجوی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی هستم میخواستم در موضوع و عنوان پایان نامه من را راهنمایی فرمایید دنبال موضوعات جدید هستم . ممنون از لطفا شما
دوشنبه 20 بهمن 1393 04:24 ب.ظ
با سلام من دانشجوی ترم آخر دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران هستم، می خواستم در خصوص موضوع پایان نامه ام راهنمایی ام بفرمایید.
سمیه
شنبه 18 بهمن 1393 02:54 ق.ظ
سلام موضوع پایانامه در مورد موضوع مشترک بین منابع انسانی و بازاریابی معرفی کنید که جدید باشه ممنون
مریم
جمعه 17 بهمن 1393 09:02 ب.ظ
باسلام.دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی هستم.لطفا من را در یافتن موضوع غیر تکراری در ارتباط با رشته ام یاری کنید.ممنون
حیدری
یکشنبه 12 بهمن 1393 11:03 ب.ظ
با سلام لطفا بنده ارشد مدیریت دولتی منابع انسانی هستم لطفا در انتخاب موضوع غیر تکراری پایان نامه مرا یاری کنیدشغل بنده مدیر اداری است. تشکر
ایزدی
سه شنبه 7 بهمن 1393 03:34 ب.ظ


ایزدی
سه شنبه 7 بهمن 1393 03:27 ب.ظ
لطفا برای بنده موضوع پایان نامه ارسال فرمایید.
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی- منابع انسانی
مقطع: کارشناسی ارشد

متشکرم.
امید
یکشنبه 5 بهمن 1393 04:08 ب.ظ
سلام من دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش نیرو انسانی هستم اگر امکان دارد چند موضوع پایان نامه برای من ایمیل کنید
امید
یکشنبه 5 بهمن 1393 04:07 ب.ظ
سلام من دانشجوی ارشد مدیریت دولتی هستم اگر امکان دارد چند موضوع پایان نامه برای من ایمیل کنید
شریف
پنجشنبه 2 بهمن 1393 08:11 ق.ظ
با سلام دانشجوی ارشد مدیریت دولتی - گرایش منابع انسانی هستم خواهشمندم در حصوص موضوع پایان نامه کمکم کنید
ELENA
چهارشنبه 1 بهمن 1393 02:55 ب.ظ
با سلام و احترام من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی هستم برای انتخاب موضوع پایان نامه مشکل دارم محبت بفرمایید موضوعاتی که به روز هستند را برایم ارسال بفرمایید در ضمن من کارمند نیز هستم و رده شغلیم به منابع انسانی نیز مرتبط می باشد از همکاری شما صمیمانه سپاسگزارم من ا...التوفیق
-
جمعه 28 آذر 1393 11:05 ب.ظ
با سلام
ببخشید من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گرایش منابع انسانی هستم اگه امکان داره چند تا موضوع غیر تکراری برام برای پایان نامه بفرستید بی نهایت ممنون میشم از اینکه کمکم کنید .
با تشکر
تالین
دوشنبه 24 آذر 1393 12:52 ب.ظ
سلام دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانس هستم در صورت امکان چند لطف بفرمائید موضوعی مناسب پایان نامه اینجانب اعلام فرمائید با تشکر
فرناز
پنجشنبه 20 آذر 1393 09:46 ق.ظ
من دانشجوی مدیریت بازرگانی داخلی هستم. اطفا برای پایان نامه ام موضوعی مرتبط انتخاب کنید. با تشکر
حبیب افروز
چهارشنبه 19 آذر 1393 10:16 ب.ظ
با سلام بنده دانشجوی ترم سوم کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم که کارمند بانک هستم لطفا جند موضوع برای پایان نامه برایم ارسال فرمائید. ممنون
حسین
چهارشنبه 19 آذر 1393 08:45 ب.ظ
سلام موضوع پیشنهادی برا پایان نامه مدیریت دولتی - نیروی انسانی با 3 متغیر میخام .لطفا راهنمایی کنید
سمانه
سه شنبه 18 آذر 1393 01:59 ب.ظ
با سلام و خسته نباشید خدمت همه گی دوستان و مدیر محترم وبلاگ.نظرات دوستانو که میخوندم دیدم همه مشکل منو دارن انتخاب موضوع و غیر تکراری بودنش.واقعا مشکل شده روی هر موضوعی دست میزاری تکراری هست.از دوستان تقاضا دارم برای بنده هم موضوعات غیر تکراری معرفی و به ایمیلم بفرستید.رشته مدیریت منابع انسانی سپاسگذارم
فاطمه
یکشنبه 16 آذر 1393 02:37 ب.ظ
باسلام دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی هستم یه پایان نامه باعنوان بررسی استراتژی های مدیریت دانش با عملکرد سازمان میخواستم لطفا برام بفرستین
آریا
دوشنبه 3 آذر 1393 02:01 ق.ظ
سلام . یه موضوع جدید برای پایان نامه مدیریت آموزشی با یك متغیر مستقل و سه متغیر وابسته شما میتونید كمكم كنید ؟ با تشكر
سكینه
پنجشنبه 29 آبان 1393 08:39 ب.ظ
داشجوی ارشد مدیریت اجرایی عنوان پایان نامه ای را انتخاب كنم كه قبلا بیان نشده لطفا راهنمایی های لازم را برایم ارسال فرمایید زمان خیلی كم زیرا وقت طلاست با تشكر
ساره
دوشنبه 26 آبان 1393 04:31 ب.ظ
با سلام. دانشجوی گارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم. میخواستم یا پایان نامه با موضوعات پرسشنامه ای بردارم. ممنون میشم منو راهنمایی بفرمایید.
مهرداد
سه شنبه 20 آبان 1393 09:10 ب.ظ
با عرض سلام
دانشجوی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول هستم.دنباله یک موضوع پایان نامه که تکراری نباشه میگردم.خیلی ممنون میشم کمکم کنین/.
اسد
جمعه 16 آبان 1393 07:33 ب.ظ
با سلام
من دانشجوی رشته mba پیام نور هستم به نظر شما در چه زمینه ای کار کنم اینده ان بهتر است.
با تشکر
جهانشاهی 09364768233
پنجشنبه 8 آبان 1393 11:39 ق.ظ
سلام دوستان لطفادرموردمدیریت نیروی انسانی موضوع پایان نامه میخواستم اگرممکنه کمکم کنیدچندتاموضوع برام اس ام اس کنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30