تبلیغات
مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

امروز:

عناوین پایان نامه

با توجه به مراجعه مکرر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب موضوع در خصوص انجام پایان نامه تحصیلی خود، اینجانب را بر آن داشت تا لیستی مختصر در خصوص موضوعات پایان نامه که می توان به عنوان موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گیرد تهیه و ارائه نمایم. لازم به ذکر است موضوعات درج شده کامل نمی باشد و باید به آن جامعه مورد نظر و محل تحقیق و .... که قرار است مورد بررسی قرار گیرد به آن اضافه شود.

-         بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران .....................

-         بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه .....................

-         برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

-         بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه .....................

-         بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان .....................

-         بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. .....................

-         بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور

-         بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان .....................

-         بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در......................... از دیدگاه .....................

-         رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه.....................

-         میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ................ از دیدگاه .................

-         راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه.....................

-         بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان......................... بر طبق الگوی هوی و فیلد من

-         بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان.....................

-         رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران.....................

-         بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.....

-         شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در.....................

-         بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری

-         بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس.....................

-         بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در.....................

-         ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان.....................

-         رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان.....................

-         رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان.....................

-         بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان.....................

-         تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی.....................

-         بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.....................

-         بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در.....................

-         بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان

-         بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران.....................

-         تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان.....................

-         رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی.....................

-         ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش......

-         بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان

-         بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان.....................

-         بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در.....................

-         بررسی وضعیت خلاقیت مدیران..................... و رابطه آن با اثر بخشی .....................

-         مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان

-         بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس.....................

-         بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در.....................

-         رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان.......

-         رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب

-         رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

-         چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش.....................با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج

-         بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در.....................

-         بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه .....................در مدریت کلاس درس

-         برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در.....................

-         بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

-         بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در.....................

-         مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان

-         نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان.....................از دیگاه مدیران و کارشناسان

-         بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان.....................

-         شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن

-         بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه .....................به منظور ارائه مدل مناسب

-         برسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ...............برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

-         بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان.....................و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی

-         بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در .....................

-         توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها

-         بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی ) مدیران .....................با مهارتهای شغلی آنان

-         ارزیابی عملکرد سازمان.....................بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی

-         بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در .....................

-         بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین

-         رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در.....................

-         بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران .....................از دیدگاه .....................

-         بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه

-         بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ............

-         مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان .....................در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

-         بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران ............... در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری

-         بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان .....................

-         بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان

-         تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی

-         ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی وضعیت مدارس شهر .....................بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده

-         مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری

-         بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در.....................

-         بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در .....................


نوشته شده در : دوشنبه 24 آبان 1389  توسط : حمید مظاهری راد.    نظرات() .

آزمون آیین نامه
سه شنبه 1 اسفند 1396 05:31 ب.ظ
از این مطالب خوب بیشتر بگذارید
budtrader
دوشنبه 30 بهمن 1396 01:06 ق.ظ
آیا شما تا به حال در مورد شامل کمی بیشتر از فقط مقالات خود را در نظر گرفت؟
منظور من اینست، چیزی که شما میگویید مهم و همه چیز است.

با این وجود تصور کنید اگر شما بعضی تصاویر و ویدیوهای عالی را برای ارسال پست های خود اضافه کردید
بیشتر، "پاپ"! محتوای شما عالی است، اما با عکس ها و کلیپ های ویدئویی، این وب سایت مطمئنا می تواند یکی از
بزرگترین در حوزه خود. وبلاگ شگفت انگیز!
zenonia 5 cheats
یکشنبه 15 بهمن 1396 04:58 ب.ظ
من این روزها بیش از 3 ساعت در حال گشت و گذار بودم، اما من
به هیچ وجه هیچ مقاله شگفت انگیزی مثل شما پیدا نشد. قیمت آن کافی است
برای من. شخصا، اگر تمام صاحبان وب سایت و وبلاگ نویسان محتوای درست را درست انجام دادند، اینترنت باید بسیار مفیدتر از همیشه باشد.
genies and gems cheats
سه شنبه 3 بهمن 1396 06:25 ق.ظ
سلام! آیا می دانید اگر هر پلاگین برای محافظت در برابر هکرها ایجاد کند؟
من در مورد از دست دادن همه چیزهایی که به سختی کار کرده ام، منفعلانه هستم.
هر گونه توصیه؟
specadieta.com
دوشنبه 18 دی 1396 04:30 ق.ظ
Thank you for any other excellent post. The place else may
just anyone get that type of information in such a perfect approach of writing?

I've a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.
آزمون گواهی نامه
یکشنبه 3 دی 1396 08:35 ب.ظ
ممنون از سایت خوبتون. من هم توی سایتمون آموزش های زیادی گداشتم به سایت من هم سر بزنید
Ebony
جمعه 17 آذر 1396 10:23 ب.ظ
Asking questions are actually pleasant thing if you are not understanding something totally, except
this piece of writing presents pleasant understanding even.
Kassandra
جمعه 17 آذر 1396 10:23 ب.ظ
It's amazing to visit this site and reading the views of all mates concerning this
post, while I am also keen of getting know-how.
Darnell
جمعه 17 آذر 1396 10:18 ب.ظ
Hi would you mind sharing which blog platform you're using?
I'm planning to start my own blog soon but I'm having a
difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!
Fern
جمعه 17 آذر 1396 10:18 ب.ظ
Hi there Dear, are you in fact visiting this web
page regularly, if so then you will absolutely take good knowledge.
Todd
جمعه 17 آذر 1396 10:15 ب.ظ
Quality articles or reviews is the important to be a focus for the users to visit the web page, that's what this web site is providing.
Quinn
جمعه 17 آذر 1396 09:59 ب.ظ
It's an remarkable piece of writing in support of all
the online people; they will obtain benefit from it I am sure.
Lucy
جمعه 17 آذر 1396 08:46 ب.ظ
Hi, I check your new stuff daily. Your writing style is witty, keep up the good work!
Freddie
جمعه 17 آذر 1396 08:43 ب.ظ
Hi there, yeah this piece of writing is truly good and I have learned lot of things from it concerning blogging.
thanks.
Kari
جمعه 17 آذر 1396 08:04 ب.ظ
I absolutely love your blog and find most of your post's to be exactly I'm
looking for. Do you offer guest writers to write content
available for you? I wouldn't mind writing a post or elaborating
on a number of the subjects you write in relation to here.
Again, awesome web log!
Kathleen
جمعه 17 آذر 1396 08:03 ب.ظ
Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday.

It's always useful to read through content
from other authors and practice something from other sites.
Milla
جمعه 17 آذر 1396 08:02 ب.ظ
I am really thankful to the owner of this web site who has
shared this impressive piece of writing at at this place.
Errol
جمعه 17 آذر 1396 07:58 ب.ظ
Hi I am so delighted I found your blog page, I really found you by accident, while I was browsing on Bing for something else, Regardless I am here now and
would just like to say thanks a lot for a tremendous post and a
all round thrilling blog (I also love the theme/design), I
don’t have time to read it all at the moment but I have
saved it and also included your RSS feeds, so when I
have time I will be back to read much more, Please do keep up the
superb b.
Gudrun
جمعه 17 آذر 1396 07:57 ب.ظ
My brother recommended I might like this web site. He used to be
entirely right. This post actually made my day. You can not believe just
how so much time I had spent for this information! Thanks!
Lena
جمعه 17 آذر 1396 07:57 ب.ظ
Everything is very open with a precise clarification of the issues.
It was truly informative. Your website is very useful.
Many thanks for sharing!
Patty
جمعه 17 آذر 1396 07:56 ب.ظ
Hi there, this weekend is nice for me, since this occasion i am reading this fantastic informative piece of
writing here at my home.
Winona
جمعه 17 آذر 1396 07:32 ب.ظ
Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of.
I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just don't know about.
You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks
Katrin
جمعه 17 آذر 1396 07:24 ب.ظ
I think this is one of the most important info for me.
And i'm glad reading your article. But wanna remark on some general things,
The site style is ideal, the articles is really
nice : D. Good job, cheers
Stan
جمعه 17 آذر 1396 07:24 ب.ظ
Everything is very open with a clear clarification of the
issues. It was definitely informative. Your website is extremely helpful.

Thanks for sharing!
Dale
جمعه 17 آذر 1396 07:23 ب.ظ
Thanks for your personal marvelous posting! I really
enjoyed reading it, you happen to be a great author.
I will always bookmark your blog and will often come back down the
road. I want to encourage continue your great job, have a nice weekend!
Sammy
جمعه 17 آذر 1396 07:22 ب.ظ
Very descriptive post, I liked that bit. Will there be a part 2?
Vickie
جمعه 17 آذر 1396 07:22 ب.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's challenging to get that "perfect balance" between usability and visual appeal.
I must say you've done a excellent job with this.

Also, the blog loads extremely quick for me on Opera.
Superb Blog!
Bennett
جمعه 17 آذر 1396 07:21 ب.ظ
What's up to all, as I am really eager of reading this website's post to be updated
on a regular basis. It contains pleasant information.
Ila
جمعه 17 آذر 1396 07:18 ب.ظ
Hello, i read your blog from time to time and i own a similar
one and i was just curious if you get a lot of spam remarks?

If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend?
I get so much lately it's driving me mad so any assistance is very much appreciated.
Crystle
جمعه 17 آذر 1396 07:14 ب.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you're a great author.
I will ensure that I bookmark your blog and will eventually
come back from now on. I want to encourage yourself to continue your
great posts, have a nice morning!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30