تبلیغات
مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

امروز:

عناوین پایان نامه

با توجه به مراجعه مکرر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب موضوع در خصوص انجام پایان نامه تحصیلی خود، اینجانب را بر آن داشت تا لیستی مختصر در خصوص موضوعات پایان نامه که می توان به عنوان موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گیرد تهیه و ارائه نمایم. لازم به ذکر است موضوعات درج شده کامل نمی باشد و باید به آن جامعه مورد نظر و محل تحقیق و .... که قرار است مورد بررسی قرار گیرد به آن اضافه شود.

-         بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران .....................

-         بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه .....................

-         برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

-         بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه .....................

-         بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان .....................

-         بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. .....................

-         بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور

-         بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان .....................

-         بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در......................... از دیدگاه .....................

-         رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه.....................

-         میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ................ از دیدگاه .................

-         راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه.....................

-         بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان......................... بر طبق الگوی هوی و فیلد من

-         بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان.....................

-         رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران.....................

-         بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.....

-         شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در.....................

-         بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری

-         بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس.....................

-         بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در.....................

-         ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان.....................

-         رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان.....................

-         رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان.....................

-         بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان.....................

-         تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی.....................

-         بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.....................

-         بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در.....................

-         بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان

-         بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران.....................

-         تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان.....................

-         رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی.....................

-         ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش......

-         بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان

-         بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان.....................

-         بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در.....................

-         بررسی وضعیت خلاقیت مدیران..................... و رابطه آن با اثر بخشی .....................

-         مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان

-         بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس.....................

-         بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در.....................

-         رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان.......

-         رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب

-         رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

-         چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش.....................با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج

-         بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در.....................

-         بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه .....................در مدریت کلاس درس

-         برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در.....................

-         بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

-         بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در.....................

-         مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان

-         نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان.....................از دیگاه مدیران و کارشناسان

-         بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان.....................

-         شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن

-         بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه .....................به منظور ارائه مدل مناسب

-         برسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ...............برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

-         بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان.....................و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی

-         بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در .....................

-         توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها

-         بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی ) مدیران .....................با مهارتهای شغلی آنان

-         ارزیابی عملکرد سازمان.....................بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی

-         بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در .....................

-         بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین

-         رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در.....................

-         بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران .....................از دیدگاه .....................

-         بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه

-         بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ............

-         مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان .....................در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

-         بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران ............... در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری

-         بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان .....................

-         بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان

-         تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی

-         ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی وضعیت مدارس شهر .....................بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده

-         مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری

-         بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در.....................

-         بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در .....................


نوشته شده در : دوشنبه 24 آبان 1389  توسط : حمید مظاهری راد.    نظرات() .

Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:46 ب.ظ

You said it very well..
cialis australian price click here take cialis cialis savings card purchase once a day cialis cialis for bph walgreens price for cialis safe dosage for cialis cialis kaufen bankberweisung cialis daily reviews discount cialis
chocolate
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 01:35 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally,
it seems as though you relied on the video to make your point.

You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting
videos to your site when you could be giving us something informative
to read?
Viagra generico online
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:15 ق.ظ

You actually revealed it well.
is it safe to buy viagra online buy viagra brand online buying viagra online from canada buy generic viagra online uk next day delivery generic viagra online usa viagra buy can i buy viagra without prescription how to buy viagra safely online buying viagra ireland where to order viagra
Viagra vs viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:22 ق.ظ

Fantastic posts, Thanks a lot!
order pharmacy online discount viagra pharmacy order online buy viagra overnight buy viagra pharmacy buy original viagra buy generic viagra online safely how can i get viagra uk buy viagra cheapest price can u buy viagra online
Generic viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 01:35 ق.ظ

You said that adequately.
pfizer viagra can you buy viagra at walmart buy viagra online generic pharmacy viagra how to get viagra free how to get viagra online buying viagra online safe order viagra online uk getting viagra uk buy viagra prescription online
Viagra 5mg
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:56 ق.ظ

Incredible plenty of beneficial material!
buying viagra online from canada buy viagra sample lowest price viagra buy prescription viagra online best site to buy viagra how can i buy viagra without seeing a doctor buy viagra sildenafil online viagra online without viagra buy online where can i order viagra online
Online viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:43 ب.ظ

You actually reported this very well!
where can i buy viagra online buy viagra canadian pharmacy how do i buy viagra viagra tablets online purchase where to order viagra where to buy viagra on line cheapest viagra online viagra online pharmacy usa viagra buy viagra pharmacy viagra generic viagra uk online
Viagra generic
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:26 ب.ظ

Truly plenty of superb data!
viagra to buy online viagra generic levitra online pharmacy viagra sildenafil price uk viagra pharmacy levitra can you buy viagra over the counter buying generic viagra online buy viagra in malaysia usa viagra online cheapest generic viagra uk buy real viagra
Buy viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:25 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cheap viagra uk i want to buy viagra online sildenafil citrate tablets buy viagra no prescription uk buy viagra viagra buy viagra online rx viagra online without online order viagra i want to buy viagra online
Viagra daily
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:39 ق.ظ

Wow a good deal of beneficial advice.
sildenafil usa how to buy real viagra online viagra how to buy silagra buy viagra without a prescription uk online viagra buy generic viagra pills buy generic viagra no prescription sildenafil uk online buy viagra china
Viagra tablets australia
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:33 ق.ظ

You said this perfectly.
how to buy viagra online without prescription where can i buy a viagra buy viagra online next day delivery uk cheapest viagra online buy viagra online no prescription uk cheap online pharmacy no prescription where can i get viagra online get prescription for viagra buy generic viagra no prescription where can i buy sildenafil online
Buy generic viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:17 ق.ظ

Thanks a lot! I like this.
cheap viagra online usa get viagra prescription online buy viagra online uk next day delivery buy viagra cheapest price viagra on prescription uk buy cheap viagra uk sildenafil and viagra can i buy viagra at walmart buy viagra no rx where can i buy real viagra
Tadalafil tablets
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:17 ق.ظ

Thanks, Numerous material.

buying viagra without a prescription buy kamagra viagra buy cheap viagra online uk buying viagra without prescription cheap generic viagra online uk buy viagra thailand usa online pharmacy buy online viagra buy viagra on line lowest price viagra
Tadalafil 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:24 ب.ظ

Excellent advice. With thanks.
sildenafil to buy how old to buy viagra how do i buy viagra online online generic viagra pharmacy buy online viagra buy viagra no prescription uk can i buy viagra purchase viagra uk buy viagra in china buy viagra online germany
Viagra purchasing
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:24 ب.ظ

You expressed this adequately!
where can i buy viagra cheap how old do you have to be to buy viagra online pharmacy viagra generic rx online viagra buy viagra canadian pharmacy viagra buy viagra cheap generic sildenafil where can i buy generic viagra online safely vaigra buy brand viagra online
Cialis prices
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:33 ق.ظ

Seriously many of very good data.
buy cheap cialis in uk cialis for sale in europa cialis price thailand acheter du cialis a geneve dose size of cialis we choice free trial of cialis prezzo cialis a buon mercato tadalafil 10 mg cialis farmacias guadalajara wow look it cialis mexico
Buy cialis online
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:51 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis prices in england recommended site cialis kanada generic cialis with dapoxetine enter site natural cialis acquistare cialis internet cialis coupon link for you cialis price cialis 5mg billiger price cialis per pill overnight cialis tadalafil
Buy cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:06 ق.ظ

You suggested that superbly.
buy cialis online cialis daily dose generic cialis australian price how much does a cialis cost buying cialis on internet click now cialis from canada where cheapest cialis tadalafilo effetti del cialis cialis pills price each
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 11:27 ب.ظ

With thanks. I value this.
cialis generico online cialis free trial cialis pills cialis cuantos mg hay dose size of cialis cialis rezeptfrei sterreich acquisto online cialis generic cialis review uk 5 mg cialis pharmacie en ligne we recommend cialis info
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 09:41 ب.ظ

Regards. A good amount of write ups!

cialis venta a domicilio cialis generika estudios de cialis genricos costo in farmacia cialis cialis dosage recommendations cialis kaufen prezzo di cialis in bulgaria costo in farmacia cialis cialis 20 mg effectiveness buy cialis online nz
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 08:16 ب.ظ

You made your point!
precios de cialis generico how to purchase cialis on line cialis generic tadalafil buy we like it cialis soft gel cialis for sale south africa cialis canada american pharmacy cialis cialis coupon cialis without a doctor's prescription interactions for cialis
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 07:37 ب.ظ

You said this superbly.
rx cialis para comprar cialis dosage recommendations cialis generique 5 mg cialis rezeptfrei sterreich buying brand cialis online click here cialis daily uk cialis 10 doctissimo cialis name brand cheap price cialis best can i take cialis and ecstasy
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 07:31 ب.ظ

Wonderful postings. Kudos!
tadalafil generic cialis with 2 days delivery cialis online cialis therapie buying cialis in colombia bulk cialis click now buy cialis brand cialis great britain buy original cialis cialis daily reviews
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 04:44 ب.ظ

You actually revealed that superbly.
cialis super acti precios de cialis generico il cialis quanto costa cialis online overnight cialis tadalafil cialis cipla best buy cialis taglich where cheapest cialis brand cialis generic cialis generique
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 04:44 ب.ظ

You explained it terrifically!
buy cheap cialis in uk cialis 30 day trial coupon order a sample of cialis dose size of cialis cialis 20mg cheap cialis cialis 5 mg scheda tecnica cipla cialis online acheter du cialis a geneve weblink price cialis
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 02:41 ب.ظ

You actually stated it perfectly!
buy name brand cialis on line free generic cialis cialis dosage cialis usa cost effetti del cialis cialis dose 30mg viagra vs cialis vs levitra prix de cialis generic cialis pro venta cialis en espaa
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 02:21 ب.ظ

You reported that really well!
ou acheter du cialis pas cher cheap cialis cialis without a doctor's prescription wow look it cialis mexico we like it safe cheap cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis coupons printable buy online cialis 5mg cialis free trial cialis dosage recommendations
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 02:21 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis prices cialis coupons printable wow look it cialis mexico cialis cost cialis 5mg billiger can i take cialis and ecstasy cialis flussig we recommend cheapest cialis cialis from canada cialis 20mg
Generic cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 05:19 ق.ظ

You actually reported it superbly.
how much does a cialis cost cialis 5mg prix buy online cialis 5mg ou trouver cialis sur le net cialis daily dose generic cialis canada buying brand cialis online cialis australia org cialis daily dose generic prix cialis once a da
Cialis canada
یکشنبه 5 فروردین 1397 03:05 ق.ظ

Seriously a lot of very good data!
ou acheter du cialis pas cher tesco price cialis i recommend cialis generico canada discount drugs cialis cialis patentablauf in deutschland cialis 100 mg 30 tablet tadalafilo cialis online cialis uk next day order cialis from india
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30