تبلیغات
مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

امروز:

عناوین پایان نامه

با توجه به مراجعه مکرر دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب موضوع در خصوص انجام پایان نامه تحصیلی خود، اینجانب را بر آن داشت تا لیستی مختصر در خصوص موضوعات پایان نامه که می توان به عنوان موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گیرد تهیه و ارائه نمایم. لازم به ذکر است موضوعات درج شده کامل نمی باشد و باید به آن جامعه مورد نظر و محل تحقیق و .... که قرار است مورد بررسی قرار گیرد به آن اضافه شود.

-         بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثر بخشی مدیران .....................

-         بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه .....................

-         برسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

-         بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش محوری در دانشگاه .....................

-         بررسی تآثیر سرمایۀ اجتماعی بر فعالیت شغلی کارکنان .....................

-         بررسی رابطۀ مشارکت کارکنان/ دبیران در تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران. .....................

-         بررسی کرسی های نظریه پردازی به منظور ارائۀ چارچوب ادراکی مناسب برای نظام آموزش عالی کشور

-         بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان .....................

-         بررسی ابعاد طرح توسعۀ کارآفرینی در......................... از دیدگاه .....................

-         رابطۀ هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه.....................

-         میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت روابط انسانی توسط مدیران ................ از دیدگاه .................

-         راهبردهای آموزشی مؤثر برای توسعۀ مهارتهای مورد نیاز دانشجویان برای بهره گیری از فناوری اطلاعات از دیدگاه استادان دانشگاه.....................

-         بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان......................... بر طبق الگوی هوی و فیلد من

-         بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان.....................

-         رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران.....................

-         بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.....

-         شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات در.....................

-         بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری

-         بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس.....................

-         بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در.....................

-         ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان.....................

-         رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان.....................

-         رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان.....................

-         بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان.....................

-         تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی.....................

-         بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در.....................

-         بررسی رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در.....................

-         بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان

-         بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران.....................

-         تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان.....................

-         رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی.....................

-         ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش......

-         بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان

-         بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان.....................

-         بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران در.....................

-         بررسی وضعیت خلاقیت مدیران..................... و رابطه آن با اثر بخشی .....................

-         مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان

-         بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس.....................

-         بررسی ویژگیهای سازمانهای یاد گیرنده در.....................

-         رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران.....................

-         بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان.......

-         رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی .....................از دیدگاه.....................

-         بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب

-         رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

-         چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخش.....................با تکیه بر سه جنبه آموزش ، پژوهش و ترویج

-         بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در.....................

-         بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاه .....................در مدریت کلاس درس

-         برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی در.....................

-         بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

-         بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها در.....................

-         مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان/دانش آموزان

-         نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازمان.....................از دیگاه مدیران و کارشناسان

-         بررسی رابطۀ رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان.....................

-         شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن

-         بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه .....................به منظور ارائه مدل مناسب

-         برسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان ...............برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

-         بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان.....................و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی

-         بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت در .....................

-         توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها

-         بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی ) مدیران .....................با مهارتهای شغلی آنان

-         ارزیابی عملکرد سازمان.....................بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی

-         بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق در .....................

-         بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانۀ راهبردی یادگیری و مطالعۀ وین اشتاین

-         رابطۀ بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در.....................

-         بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیران .....................از دیدگاه .....................

-         بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه

-         بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه ............

-         مقایسه نظر سرپرستان و کارکنان .....................در خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

-         بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران ............... در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری

-         بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان .....................

-         بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان

-         تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی

-         ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-         بررسی وضعیت مدارس شهر .....................بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده

-         مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری

-         بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در.....................

-         بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائۀ چارچوبی مناسب در .....................


نوشته شده در : دوشنبه 24 آبان 1389  توسط : حمید مظاهری راد.    نظرات() .

real psychics
چهارشنبه 19 مهر 1396 07:51 ب.ظ
سلام هر کس، در اینجا هر شخصی چنین تجربه ای را به اشتراک می گذارد، لذا خواندن این وبلاگ را دوست دارم، و من هر روز به این صفحه وب مراجعه می کنم.
real psychics
شنبه 15 مهر 1396 02:56 ب.ظ
هی فقط می خواست به شما یک سر سریع سر بزند و به شما بگوید
برخی از تصاویر به درستی بارگیری نمی شوند. من هستم
مطمئن نیستم که چرا، اما من فکر می کنم یک موضوع اتصال است.

من آن را در دو مرورگر وب مختلف آزمایش کرده ام و هر دو همانند هستند
نتیجه
How do you prevent Achilles tendonitis?
شنبه 18 شهریور 1396 07:50 ب.ظ
Link exchange is nothing else except it is only placing the
other person's weblog link on your page at suitable place and other person will also
do same for you.
How do you treat a sore Achilles tendon?
یکشنبه 12 شهریور 1396 11:35 ب.ظ
It's impressive that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our argument made
at this time.
Arlette
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:06 ب.ظ
I pay a visit everyday a few web pages and information sites to
read articles, but this blog gives quality based articles.
Lynell
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:05 ب.ظ
I love what you guys tend to be up too. This sort of clever work and exposure!
Keep up the terrific works guys I've included you guys to our blogroll.
Fausto
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:30 ب.ظ
Greetings! I've been reading your weblog for a while now and finally got the courage
to go ahead and give you a shout out from Austin Tx!
Just wanted to tell you keep up the good work!
at home std test
یکشنبه 4 تیر 1396 11:27 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا واقعا کار کاملا
با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع قادر به
من مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه در حالی که.
من با این حال کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما خواهد را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.
در این رویداد شما که می توانید انجام من را قطعا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
std test kit
یکشنبه 4 تیر 1396 11:11 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که
صدایی دلنشین اصل آیا واقعا حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما قادر به من مؤمن
متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما خواهد
را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.
در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا بود در گم.
std test at home
یکشنبه 4 تیر 1396 11:10 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن دلنشین ابتدا آیا نه نشستن کاملا با من
پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف
شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من با این حال کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات
و یک خواهد را سادگی به کمک پر همه کسانی
شکاف. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من می مطمئنا بود تحت
تاثیر قرار داد.
std test
یکشنبه 4 تیر 1396 09:36 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز
آیا نه نشستن خوب با من پس از برخی
از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق
به من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.

من این مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک خواهد را سادگی به کمک پر کسانی که شکاف.
در این رویداد شما که می توانید انجام من را
بدون شک تا پایان در گم.
std test at home
یکشنبه 4 تیر 1396 09:22 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آیا نه نشستن خوب با من پس از برخی
از زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما تنها
برای بسیار در حالی که کوتاه. من هنوز
مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک خواهد را سادگی
به پر همه کسانی شکاف. در صورتی که
شما در واقع که می توانید انجام من را بدون شک تا پایان
در گم.
anonymous std testing
جمعه 2 تیر 1396 04:51 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی
مناسب در آیا نه نشستن کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن
متاسفانه فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.

من با این حال کردم مشکل خود
را با جهش در منطق و یک خواهد را سادگی به پر همه کسانی شکاف.

در این رویداد شما که می توانید انجام من را مطمئنا تا پایان مجذوب.
Twila
پنجشنبه 4 خرداد 1396 06:23 ب.ظ
Смотрите лучше здесь:
ландшафтный дизайн, Eldon,
https://goo.gl/8rVdrC
ландшафтный дизайн (Eldon)
https://goo.gl/AgPmnA
ландшафтный дизайн (Eldon)
https://goo.gl/j2RLrJ
Nasratullah Wais
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 08:32 ق.ظ
سلام
من دانشجوی BBA هستم لطفا من را در قسمت انتخاب موضوع در این رشته کمکم کنید.
با احترام
ویس
std clinics near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:16 ق.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آیا واقعا کار درست با
من پس از برخی از زمان. جایی درون جملات
شما موفق به من مؤمن اما فقط برای کوتاه در حالی که.
من با این حال مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما
خواهد را خوب به کمک پر کسانی که شکاف.
اگر شما که می توانید انجام من خواهد قطعا بود در گم.
Torsten
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:25 ق.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same
nearly a lot often inside case you shield this hike.
Bernie
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:24 ق.ظ
Greate pieces. Keep writing such kind of information on your
page. Im really impressed by your site.
Hello there, You've performed a great job.

I'll certainly digg it and in my view recommend to my friends.
I am confident they'll be benefited from this web site.
Lyda
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:23 ق.ظ
These are truly wonderful ideas in concerning blogging. You have touched some fastidious points here.
Any way keep up wrinting.
Zelma
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:19 ق.ظ
Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article
seem to be running off the screen in Internet explorer.
I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with
browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
The design and style look great though! Hope you get
the problem resolved soon. Many thanks
Stuart
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:56 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my sister stole my
iPad and tested to see if it can survive a 30 foot
drop, just so she can be a youtube sensation. My apple
ipad is now destroyed and she has 83 views.
I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!
Elsie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:40 ب.ظ
Howdy would you mind sharing which blog platform you're using?
I'm going to start my own blog in the near future but I'm having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design and style seems
different then most blogs and I'm looking for something
unique. P.S Apologies for being off-topic
but I had to ask!
Lisette
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:37 ب.ظ
Thanks for a marvelous posting! I quite enjoyed reading
it, you are a great author.I will remember to bookmark your blog and will often come back
down the road. I want to encourage you to continue your great job,
have a nice holiday weekend!
Jamal
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:36 ب.ظ
I just like the helpful information you provide on your articles.
I'll bookmark your weblog and check once more here regularly.
I'm moderately sure I'll be informed plenty of new stuff right here!
Good luck for the next!
Ruby
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:43 ب.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you
knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet
my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with
something like this. Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward
to your new updates.
Erick
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:41 ب.ظ
Great blog here! Also your web site loads up fast! What host are you
using? Can I get your affiliate link to your
host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol
Holley
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:36 ب.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of precious know-how about unexpected emotions.
Charlene
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:53 ب.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who was doing a little homework on this.
And he in fact ordered me breakfast due to the fact that
I stumbled upon it for him... lol. So let me reword this....
Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this subject here
on your web page.
Arnold
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:24 ب.ظ
I've read some excellent stuff here. Certainly value bookmarking
for revisiting. I surprise how so much effort you put to create
the sort of excellent informative site.
Ferne
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:51 ب.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the website is also very good.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30