تبلیغات
مدیریت منابع انسانی - مدیریت سرمایه انسانی (منابع انسانی) در عصر جهانی سازی

امروز:

مدیریت سرمایه انسانی (منابع انسانی) در عصر جهانی سازی

 تاثیرات جهانی سازی با سرعت زیاد سراسر جهان را فرا گرفته و مرزهای ملی درحال نابودشدن هستند. یکی از پیامدهای اصلی این تغییر (جهانی شدن) تشدید رقابت میان تعدادی از گروهها و سازمانها در سطح جهان است. در گذشته شرکتها و سازمانهای ناکارآمد به واسطه وجود مرزهای ملی موردحمایت قرار می گرفتند و می توانستند به حیات خود ادامه دهند. اما این امر دیگر امکان پذیر نیست، چرا که در عصر جهانی، شرکتها قادرند با دیگر شرکتها درسراسر دنیا ارتباط برقرار کرده و آنها را به چنگ خود درآورند. از این رو آنها در برخورد با چالش رقابتی که نتیجه جهانی شدن است نیاز دارند که انعطاف پذیر و انطباق پذیر باشند.

    طبیعتا، سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که شرکتها چگونه می توانند با تهدیدات رقابتی که به وسیله جهانی شدن ظاهر شده است روبرو شوند؟ مدیریت منابع انسانی در به دست آوردن انطباق پذیری سازمانها در عصر جهانی، نقش حیاتی را ایفا می کنند. رویکرد وابستگی منابع، پیشنهاد می کند که بخشها و قسمتهایی از سازمان که با چالشهای محیط خارجی در ارتباط هستند باید با نفوذتر عمل کنند.
    به عنوان مثال، در دوره ای، مهندسان شرکت ها را راه اندازی کردند زیرا که مسائل تکنولوژیک از اهمیت زیادی برخوردار بودند و یا در عصر بازاریابی انبوه که همه بخشها به سمت بازاریابی در حال حرکت بودند، اکثر سازمان ها هم به پیروی از آنها برخاستند یا در دوره ای دیگر بحث ادغام (سازمانها یا تجارت) بازار سهام و مالکان شرکتها موردتوجه قرار می گرفت و یا نتایج بررسیها نشان می دهد که مدیران مالی در بعضی از سازمانها مورد سوءظن قرار می گرفتند.
    همه اینها در دوره ای دارای اهمیت زیادی بودند، اما در سالهای بعد فعالیت منابع انسانی دارای اهمیت و برای سازمان نقش بسیار مهم و حیاتی را ایفا می کند. اینها تعدادی از روندهایی است که پیشنهاد می شود در آینده اتفاق افتد.
    فرض ما این است که افراد یکی از مهمترین عواملی هستند که انعطاف پذیری را برای سازمان تهیه و تدارک می بینند. بررسیهای اخیر نشان می دهد که حقوق مدیران منابع انسانی در آسیا نسبت به مدیران سایر کشورها سریعا درحال افزایش است. این رشد منابع انسانی است که موقعیت آنها را در محیط مخاطره آمیز جهانی تعیین می کند. ما در آینده نسبت به حفظ شرکتها، به حفظ افراد (مدیران) بیشتر نیازمند هستیم، چرا که منابع انسانی مکانیسم انطباق پذیری را که چگونه شرکتها به محیط رقابتی پاسخ می دهند تعیین می کنند. مدیریت منابع انسانی استراتژیک، عمدتا به این دلیل شکل گرفته که منابع انسانی نیاز به اداره استراتژیکی داشته، تا به شرکتها در برخورداری از مزیت رقابتی مداوم برای رقابت بیشتر کمکی بشود. بیشتر محققان توجه دارند که مدیریت افراد سخت تر از مدیریت فناوری و سرمایه است. اما درهرحال، شرکتهایی که درحال گذر از اینکه چطور منابع انسانی شان را به خوبی مدیریت کنند. باید نفوذ بیشتری بر دیگران برای دوره بلندمدت داشته، چرا که، کسب و توسعه منابع انسانی به صورت کاملا موثر، دارای پیچیدگی و زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد.
    مدیریت منابع انسانی استراتژیک، مطالعه دوره های بلندمدت را درنظر دارد. از این رو به دلیل اینکه مباحث کلیدی قادر به توجه به نیازهای آینده نیستند، پیشرفت دراین زمینه کاملا چشمگیر نبوده است. در این مقاله، مباحث مهم مدیریت منابع انسانی استراتژیک در پنج وضعیت ذیل شکل گرفته که این پنج وضعیت را به طور مختصر موردبررسی قرار می دهیم.
    1 – استراتژی سازمانی: تاثیر متفاوت الگوهای اولیه استراتژیک در هماهنگی مدیریت منابع انسانی با استراتژی سازمانی. وجود تضاد زیاد بین استراتژی و مدیریت منابع انسانی در شرکتها، و حرکت درجهت اصلاح خود نسبت به همتایان، و اینکه چطور بخشهای پراکنده خود را با یکدیگر منسجم کنند، سازمانها و شرکتها را وادار به پیروی از دیدگاه اقتضایی کرده است. ضرورت فعالیت منابع انسانی، پرداختن به مباحثی است که مطابق نوع و سطح استراتژی، متفاوت است. بنابراین، سیستم منابع انسانی به میزان متفاوتی از توسعه جهت پیوستن به مباحث خاص استراتژی توجه دارد. برای مثال، مطالعات اخیر دریافته است که منابع انسانی استراتژیک به هنگامی که شرکتها به واسطه استراتژی های نوآوری در تولید سخت تحت فشار هستند، به طور خیلی صریح درگیر مسائل فوق می گردند. الگوهای اولیه استراتژیک یکی از عواملی هستند که در میزان پیوند مدیریت منابع انسانی و استراتژی سازمانی تاثیر بسزایی دارند. به دلیل انواع تفاوتهای استراتژیک نیاز به منابع انسانی نیز در محیط کار متفاوت است. درجهت اجرای این نیازها، ما باید بین الگوهای اولیه استراتژیک با استراتژی موجود منابع انسانی مقداری تفاوت قائل باشیم.
    2 – فرهنگ سازمانی: نوع فرهنگ یک سازمان می تواند بر ماهیت واستراتژی سازمان (استراتژی آینده نگر، تدافعی، تحلیلی) و همچنین انتخاب استراتژی منابع انسانی سازمان تاثیر بسزایی داشته باشد. ما باید منتظر باشیم که ویژگیها و فعالیتهای منابع انسانی به واسطه پیروی از تغییر در فرهنگ سازمانی به اصلاح خود بپردازد. به دلیل اینکه تفاوت فرهنگهای سازمانی، تاکید بر سطح متفاوتی از درک ارزشها، اهداف سازمانی و دید مشترک وجود دارد. بنابراین، نیازها وانتظارات از منابع انسانی در محیط کار متفاوت است.
    به موجب پیروی از جنبش جهانی شدن و تغییر در تفکر مدیریت، سازمانها آرام آرام از مسیر فرهنگ تمرکزگرایی، روابط از بالا به پایین و قانون مداری به سمت فرهنگ انطباق خود با عدم تمرکز، ارتباط از پایین به بالا و انعطاف پذیری درحال حرکت هستند. به همین دلیل در مدل کنترل محور، فرض است که اگر محصول در سطح قابل اجرا طراحی و تعهد کارکنان در سطح پایین و عملکرد آنان عالی نباشد، بنابراین نمی توان به طور کامل با مجموعه استانداردهای رقابتی سطح بالا در جهان به رقابت پرداخت. در فرهنگ کنترل محور، زمانی که اهداف عینی سازمان تحت کنترل باشند فعالیت منابع انسانی اهداف جزئی را به خود می گیرد. وقتی که فعالیت منابع انسانی ساختارمند، فعال و به خوبی تعریف شده باشند، نقش منابع انسانی در سازمان کاهش پیدا کرده و اداره منابع انسانی به صورت استراتژیک ضروری و بیشتر احساس می گردد.
    در قسمت دیگر، هدف فرهنگ تعهد محور، افزایش منافع متقابل بین کارمند و کارفرما است. به موجب رفتارهای ضروری در درون سازمان، فعالیتهای منابع انسانی، منعطف، فعال و گرایش استراتژیک دارند. بنابراین، از فرهنگ تعهد محور انتظار می رود که فعالیت منابع انسانی نقش مهم خود را به خوبی ایفا کرده و مد–یریت منابع انسانی استراتژیک می بایستی به طور خیلی گسترده در درون سازمان انطباق پذیر باشد.
    3 – سطح شایستگی مدیران منابع انسانی: تاثیر مهارتها و شایستگیهای مدیران منابع انسانی در جایگاه واثربخشی فعالیت منابع انسانی در سازمان، منابع انسانی می توانند به عنوان یک نیروی کارآمد و مستمر در یک مزیت رقابتی برای سازمان عمل کنند. وقتی که منابع انسانی در داخل شرکتها و سازمانها برای اداره این منابع مهم (افراد) مسئولیت می پذیرند. می بایستی تعهد بیشتری به سازمان داشته باشند. درهرحال سناریوی واقعی کاملا با دیدگاه فوق مطابقت ندارد. تصمیمات سازمانی نمی توانند تعهدی مشخص و معین را به افراد انعکاس داده یا به فعالیت منابع انسانی جهت بدهند. اگر مدیران منابع انسانی صلاحیت کافی و توجه دقیق داشته و فعالیتها را به سمت توسعه واقعی و حفظ منابع برای برتری رقابت جهت می دادند. جایگاه منابع انسانی بیشتر از این افزایش پیدا می کرد. تحقیقات گذشته پیشنهاد می کنند که سطوح شایستگی مدیران منابع انسانی در سطح انسجام میان مدیریت منابع انسانی و استراتژی سازمان تاثیر بسزایی دارد. بنابراین، جایگاه منابع انسانی را مدیران منابع انسانی هستند که افزایش می دهند. انتخاب مدیران منابع انسانی شایسته، مهمترین وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است. اگر مدیریت منابع انسانی حرفه ای و تخصصی مهارت کافی نداشته باشند و قادر نباشند که در سطح تجارت جهانی فکر کنند پس لازم است که منابع انسانی نقش حمایتی و تاییدی خود را کاهش دهند.
    4 – استراتژی منابع انسانی: درغیاب استراتژی منابع انسانی، فعالیت منابع انسانی احتمالا با یکدیگر ناسازگار هستند چرا که اینها چارچوب کلی برای راهنمایی فعالیتهای منابع انسانی خاص نیستند. اما در حضور استراتژی منابع انسانی، چارچوب رسمی یا غیررسمی، ضمنی یا آشکار و ارائه خدمات با دامنه زیاد، هرکدام به راهنمایی فعالیت منابع انسانی خاص درجهت انسجام وادامه حیات سیستم منسجم و منطقی می پردازند. بنابراین، ما طبعا منتظر این هستیم که سازمان دارای استراتژی بوده و ابتکار عمل منابع انسانی سازگار و غیرقابل تجزیه باشد.
    رویکرد استراتژیک به مدیریت منابع انسانی معتقد است، سازمان قادر به درک ارتباط منابع انسانی با یکدیگر و شناخت هم افزایی و تعارض موجود میان فعالیتهای منابع انسانی است. به همین ترتیب، ممکن است استراتژی منابع انسانی حاضر، میان فعالیت منابع انسانی و استراتژی سازمانی پیوندی مستحکمی ایجاد کند.
    5 – تامین منابع انسانی از خارج: انتخاب منابع خارجی برای فعالیت منابع انسانی بستگی به عواملی مانند: استراتژی سازمانی، فرهنگ سازمانی، مهارتها و شایستگیهای مدیران منابع انسانی و استراتژی منابع انسانی دارد. در اغلب سازمانها، استفاده از منابع خارجی در بخش منابع انسانی، بخصوص در بخش اداری و فعالیتها و با اجرای هزینه بالا درحال افزایش است. تمایل به کاهش حجم کاری کارگران حرفه ای، کاهش هزینه، تعیین صرفه جویی ناشی از مقیاس، بهبود کیفیت وکارایی و افزایش تخصص فروشندگان خارجی مقداری از منابع انگیزشی در سازمان محسوب می شوند. درحال حاضر دستکم روشن است که چه عواملی سبب می شوند که شرکتها کمتر یا بیشتر در فعالیتهای منابع انسانی از منابع خارجی وهمچنین کدام یک از فعالیتهای منابع انسانی به مقدار زیاد از منابع خارجی استفاده می کنند.
    باتوجه به تغییرات و تحولاتی که در عصر جهانی و جهانی شدن رخ می دهد، جایگاه و نقش منابع انسانی در سراسر جهان و در درون سازمانها وشرکتهای جهانی و ملی نیز دستخوش تغییر و تحولات سریع هستند. بنابراین، در عصر جهانی، به واسطه گسترش فناوری اطلاعات در سراسر جهان، جایگاه منابع انسانی در کاربرد آنها اهمیت خود را نشان می دهد. از این رو شایسته است که مدیران در عصر جدید به دنبال کسب مباحث جدید مرتبط با منابع انسانی پرداخته و به منابع انسانی موجود اهمیت بیشتر بدهند.

منبع:
MANAGEMENT RESEARCH NEWS


نوشته شده در : جمعه 10 دی 1389  توسط : حمید مظاهری راد.    نظرات() .

buy generic cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 12:43 ب.ظ

You suggested this adequately.
buy brand cialis cheap cialis generico lilly free cialis sublingual cialis online cialis e hiv generic cialis at the pharmacy cialis daily reviews cialis alternative cialis for sale miglior cialis generico
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:31 ب.ظ

You actually stated this perfectly!
cialis australian price interactions for cialis walgreens price for cialis cialis vs viagra prezzo cialis a buon mercato we like it safe cheap cialis we like it safe cheap cialis cialis qualitat cialis herbs cialis dose 30mg
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:01 ق.ظ

Wow tons of very good data!
cialis 5mg billiger buy cialis online cialis 20mg preis cf safe dosage for cialis estudios de cialis genricos cialis diario compra cialis taglich 200 cialis coupon deutschland cialis online buy cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 07:35 ب.ظ

Wow a good deal of superb facts!
get cheap cialis cialis side effects dangers cialis italia gratis american pharmacy cialis dosagem ideal cialis cialis online holland viagra vs cialis only now cialis 20 mg cialis coupons chinese cialis 50 mg
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 08:34 ق.ظ

Wow tons of great knowledge.
cialis canadian drugs precios de cialis generico buy name brand cialis on line cialis free trial cialis for bph 40 mg cialis what if i take cialis super kamagra cialis venta a domicilio generic for cialis cialis 20mg
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 08:41 ب.ظ

Helpful data. Thanks!
achat cialis en suisse we like it cialis price cialis cost cialis manufacturer coupon buy brand cialis cheap can i take cialis and ecstasy acquisto online cialis cialis generisches kanada cialis free trial cuanto cuesta cialis yaho
buy cheap cialis coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 08:11 ق.ظ

Whoa all kinds of beneficial facts!
acquisto online cialis american pharmacy cialis cialis reviews cialis italia gratis cialis dosage amounts cialis para que sirve tadalafil tablets cialis rckenschmerzen preis cialis 20mg schweiz cialis 05
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:13 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis generique generic cialis cialis baratos compran uk achat cialis en suisse cialis 05 cialis daily ou acheter du cialis pas cher cialis generic only now cialis 20 mg buying cialis overnight
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 07:37 ق.ظ

Thanks, I value it.
cialis pills generic cialis at the pharmacy buy cialis sample pack buy cialis online recommended site cialis kanada cialis australian price buying cialis on internet cialis per paypa cialis sicuro in linea cialis 100 mg 30 tablet
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:25 ب.ظ

Amazing data. Regards!
cialis super kamagra cialis uk next day preis cialis 20mg schweiz overnight cialis tadalafil canadian drugs generic cialis how to purchase cialis on line cialis sicuro in linea enter site very cheap cialis enter site very cheap cialis cialis 20mg prix en pharmacie
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 07:17 ق.ظ

You actually expressed that adequately!
costo in farmacia cialis online cialis cialis super acti cialis dose 30mg generico cialis mexico cialis tadalafil online cialis savings card cialis rckenschmerzen we recommend cialis info cialis generico postepay
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 07:58 ب.ظ

Really lots of good knowledge!
200 cialis coupon deutschland cialis online buy cialis sample pack cialis lilly tadalafi dosagem ideal cialis 5 mg cialis coupon printable cialis cipla best buy the best site cialis tablets cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 08:09 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis pills cialis 5mg cialis reviews overnight cialis tadalafil cialis daily cialis vs viagra cialis baratos compran uk can i take cialis and ecstasy cialis rezeptfrei sterreich cialis for sale south africa
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:01 ب.ظ

Seriously tons of superb advice.
non 5 mg cialis generici generic cialis with dapoxetine enter site natural cialis cialis cipla best buy cialis generico cialis for sale prix cialis once a da canadian cialis where to buy cialis in ontario cialis for sale in europa
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:26 ق.ظ

Terrific content. Kudos!
cialis efficacit cialis 5mg prix we choice free trial of cialis tadalafilo can i take cialis and ecstasy american pharmacy cialis cialis australian price import cialis buy cialis cheap 10 mg cost of cialis per pill
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:38 ب.ظ

Cheers. I like this.
buy cialis online cialis for sale tesco price cialis cialis lilly tadalafi interactions for cialis generic cialis levitra canada discount drugs cialis click now buy cialis brand cialis en 24 hora cialis 5 mg
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:52 ق.ظ

You revealed that fantastically!
click here take cialis enter site 20 mg cialis cost cialis en 24 hora india cialis 100mg cost cialis 50 mg soft tab click here take cialis buy generic cialis cilas tadalafilo cialis sale online
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 11 مهر 1397 11:13 ق.ظ

You expressed this adequately!
comprar cialis navarr how does cialis work cialis daily new zealand cialis manufacturer coupon callus only now cialis for sale in us tadalafil 5mg acquistare cialis internet cialis 5 mg cialis free trial
Cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 09:03 ق.ظ

With thanks, Lots of material!

cialis authentique suisse overnight cialis tadalafil cialis generico in farmacia the best site cialis tablets cialis generic tadalafil buy we choice cialis pfizer india cialis uk cialis generico en mexico cialis 5 mg effetti collateral cialis purchasing
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:09 ق.ظ

You revealed that superbly!
prezzo di cialis in bulgaria buying cialis on internet cialis billig acquistare cialis internet cialis 30 day sample price cialis wal mart pharmacy cialis kaufen we choice free trial of cialis cialis generico in farmacia cialis 20mg
viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:02 ب.ظ

Wow tons of fantastic material.
discount cialis precios de cialis generico click here to buy cialis we choice cialis pfizer india buy online cialis 5mg order a sample of cialis cialis venta a domicilio canadian discount cialis cialis 100 mg 30 tablet sublingual cialis online
http://buycialisonli.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:21 ب.ظ

You actually said it terrifically.
buy sildenafil online uk where can i buy viagra uk how to buy viagra online safely buy viagra from uk buy price viagra buy super viagra rx online where to order viagra online sildenafil citrate tablets viagra cheap no prescription
http://viagravipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:40 ب.ظ

Thank you. A lot of content.

cialis 20mg prix en pharmacie sialis price cialis best cialis 30 day trial coupon tadalafil 20mg low cost cialis 20mg cialis pills boards effetti del cialis cialis en 24 hora compare prices cialis uk
viabiovit.com/donde-venden-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:24 ق.ظ

Regards! An abundance of material!

buy pharmacy online viagra generic viagra prescription how do i order viagra online where can i get viagra prescription viagra uk price where can i buy cheap viagra online is buying viagra online safe usa viagra online can i buy viagra at walmart
babecolate.com/buy-cheap-cialis-without-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:01 ق.ظ

Regards. Fantastic information.
estudios de cialis genricos click now buy cialis brand cialis 5 mg schweiz where cheapest cialis free cialis cialis dosage amounts cialis 5mg prezzo di cialis in bulgaria how much does a cialis cost cialis 5 mg buy
Woodrow
پنجشنبه 4 مرداد 1397 03:53 ق.ظ
An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who
has been doing a little research on this. And he actually bought me breakfast because I discovered it for him...
lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!! But
yeah, thanx for spending time to talk about this issue here on your web site.
Bing
دوشنبه 11 تیر 1397 09:51 ب.ظ
Howdy! І ϲould haѵe sworn I'ᴠe visited tһiѕ webswite befοre but after looking at a
few of tһe posts Ι realized іt's new to mе.
Anyhow, I'm сertainly happy I discovered іt and I'll be book-marking
itt аnd checking ƅack frequently!
Viagra Kopen Veilig
یکشنبه 27 خرداد 1397 06:09 ب.ظ
Hi tһere it's me, I am aⅼsо visiting this site regularly, thіѕ
web site іs іn fact nice and thhe viitors arе ɑctually sharing pleasant thoughts.
Josephus
چهارشنبه 23 خرداد 1397 01:31 ب.ظ
Every weekend i սsed to pay a quicdk visit tһis
site, becausе i wish f᧐r enjoyment, since tһis this web page conations in fact nice
funny іnformation tоo.
Beth
جمعه 28 اردیبهشت 1397 02:22 ب.ظ
Awesome article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30